Mugt gelýänler üçin “Premium AI Image Art Solutions”

Has şahsylaşdyrylan we üýtgeşik netijelere ýetmek üçin tekst islegiňizi belli bir stil bilen güýçlendiriň. Anime, fotorealizm, multfilmler, suratlar we başgalar ýaly stilleriň giňelýän sanawyndan saýlaň.

“Premium AI Image Art Solutions” bilen adatdan daşary zatlary açyň, bu ýerde innowasiýa elýeterlilige laýyk gelýär! Artificial Emeli intellektiň jadysy bilen döredilen içiňizdäki bilýän üçin taýýarlanan ajaýyp täsinlikler dünýäsine çümüň. Your Döredijiligiňizi çykdajysyz ýokarlandyryň - Mugt Visitor Specialörite size premium AI şekillendiriş sungatynyň ajaýyplygyna aýratyn ygtyýar berýär. Gündelik pursatlary ajaýyp eserlere öwüriň we hyýalyňyzyň suratlaryny çäksiz biliň. Artist Her bir myhman VIP bolup, ylhamyň bahasyny bilmeýän çeperçilik ussatlygynyň çägine giriň. The Adatdan daşary ýagdaýlara başlaň, mugt!

case
case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail

Elektron söwda kärhanalary üçin niýetlenen surat redaktirleme gurallarynyň toplumlaýyn toplumy bilen satuwy ýokarlandyryň

Satuwy güýçlendiriň, müşderileri özüne çekiň we dowamly täsir etmek üçin döredilen AI bilen işleýän önüm suratlary bilen bäsdeşlerinden öňe geçiň. Fonda aýyrmakdan başlap, akylly çarçuwalara, şekili ösdürmäge AI Photoshoot-a çenli ähli zerurlyklaryňyzy üpjün edýäris.

case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail
case

2022-nji ýyldan bäri döredilen 15 milliarddan gowrak AI şekilleri

AI, 1826-njy ýylda ilkinji fotosuratdan 1975-nji ýyla çenli aralykda 150 ýyldan gowrak surata düşürilen suratçylar ýaly köp surat döretdi. Iň uly 1000 internet kompaniýasy AI-ni şekilleri öz maksatlary üçin döretmek üçin ulandy: synag, gözleg we mugt ýa-da täjirçilik programmalary

brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area

AI şekil döretmegiň esasy düşünjeleri, bilmezligiňiz mümkin

Gizlin daşlary açyp, hünärmenleriň aýanlaryny paýlaşýarys we düşünjäňizi üýtgedip biljek üýtgeşik perspektiwalary hödürlänimizde, emeli intellekt dünýäsine çuňňur çümüň. AI syýahatyňyzy adaty zatlardan has gymmatly düşünjeler bilen ýagtylandyryň. AI döredişiniň kesgitlenmedik ýerlerini öwrenmäge we innowasiýanyň aşagyndaky zatlary öwrenmäge goşulyň.

2022-nji ýylda 15 milliarddan gowrak şekil döretmek üçin tekst-şekil algoritmleri ulanyldy.

brand

DALLE-2 girizileli bäri, günde ortaça 34 million surat döredilýär.

brand

Aberi gelende aýtsak, “Adobe Photoshop” -a integrirlenen AI algoritmler toplumy “Adobe Firefly” işe başlanyndan üç aýyň içinde 1 milliard suratyň iň möhüm tapgyryna ýetdi.

brand

“Midjourney” 15 million ulanyjy bazasyna eýe bolup, köpçülige açyk ulanyjy statistikasy bilen şekil döretmek platformasyna öwrülýär. Deňeşdirmek üçin Adobe Photoshop we öndüriji AI guraly Adobe Firefly ýaly Adobe Creative Cloud-yň 30 million ulanyjysy bar.

brand

Jemi suratlaryň 80% -iniň, takmynan 12,59 milliard töweregi, açyk çeşme tehnologiýasy bolan “Stable Diffusion” esasly modeller, hyzmatlar, platformalar we amaly programmalar arkaly döredilendigini bellemelidiris.

OpenAI Dall-E ChatGPT şekil döretmek bilen çäksiz göz öňüne getiriş

Hyýalyňyzyň çägini bilmeýän dünýä giriň. OpenAI Dall-E ChatGPT Surat öndürmek, döredijilik potensialyňyzy öňküsi ýaly açýar. Täsin galdyryjy landşaftlardan futuristik şäher görnüşlerine, hyýaly jandarlardan başlap, görünmeýän ýerlere çenli, häzirki zaman AI tehnologiýasy arkaly durmuşa geçiren hyýalyňyzyň çäksiz gözýetimlerini başdan geçiriň. Çäklendirmesiz dörediň, gözläň we göz öňüne getiriň we pikirleriňizi ChatGPT Image Generation bilen ajaýyp wizual görnüşde emele getiriň..

Ynsan döredijiliginiň emeli intellektiň ussatlygy bilen birleşýän täsin ýerini tapyň. AI şekillendiriş güýjüniň ajaýyp wizuallary getirilýän dünýä giriň.

user user user

200M+ Dall-E AI hünärmen we höwesjeň döredijiler

AI şekil döredýän platforma ýagdaýlaryny ulanyň

AI şekil döredýän platformalaryň ulanylyş ýagdaýlaryny öwrenmek bilen çäksiz mümkinçiliklere çümüň. Dizaýnda döredijiligi üýtgetmekden başlap, mazmun döretmeklige öwrülişiklere çenli bu platformalaryň pudaklary nähili üýtgedýändigini öwreniň. Wizual innowasiýalaryň täze eýýamyny göz öňüne getirmek üçin AI-iň güýjüni çykaryň. Pikselleriň potensiala laýyk gelýän we hyýalyň çägi ýok ýerinde hakyky dünýä goşundylary bilen syýahat ediň. AI-den döredilen şekilleriň çäginde mümkin bolan zatlary kesgitleýän köp sanly ulanylyş ýagdaýlaryny öwreniň.

Elektron okuw

Elektron okuwda AI şekil döretmek mümkinçiligini açyň! Açyk wizuallar bilen okuw materiallaryny ösdüriň, çylşyrymly düşünjeler üçin ýörite suratlar dörediň we öwrenmegi çuňňur tejribe ediň. Okuwçylary özüne çekýän we çylşyrymly mowzuklara düşünmegi ýönekeýleşdirýän şekilleri döretmek üçin AI-den peýdalanyň.

Learn More
Wideo Önümçilik

AI şekil döretmek bilen wideo mazmunyňyzy öwüriň! Ripazgylary dinamiki wizual görnüşlere öwüriň, ajaýyp fonlary dörediň we ömürlik sahnalary synap görüň. AI-de döredilen şekilleri birleşdirip, wizual hekaýalaryňyza döredijilik we hünär ussatlygy goşup, wideolaryňyzyň önümçilik bahasyny ýokarlandyryň.

Learn More
Adam resurslary we awatar döretmek

AI bilen işleýän awatar döredijiligi bilen adam resurslaryny tertipleşdiriň! Işgärleriň profilleri, okuw materiallary we prezentasiýalar üçin hünär awatarlary. Hususylaşdyrylan, AI-den döredilen awatarlar bilen HR aragatnaşygyňyza şahsyýeti goşuň, özara täsirleri has gyzykly we täzeden baglanyşdyryň.

Learn More
Youtube wideo

“YouTube” wideolaryňyzy AI şekil döretmek bilen bahalandyryň! Eskizleri beýgeldiň, gözüňizi özüne çekiji girişleri dörediň we göze ýakymly örtükleri dörediň. AI bilen, mazmunyň wizual estetikasyny ösdüriň, has köp tomaşaçy özüne çekiň we wideolaryňyzy bäsdeşlikli YouTube landşaftynda tapawutlandyryň.

Learn More
Ses kitaby

AI şekil döretmek bilen ses kitabyňyzyň tejribesini baýlaşdyryň! Ajaýyp örtük sungatyny dörediň, esasy sahnalary göz öňüne getiriň we ses kitabyňyz üçin mahabat şekillerini dizaýn ediň. AI-den döredilen şekilleri diňleýjileriňiz bilen yzygiderli birleşdirip, eşidiş syýahatyny köp duýgur lezzetlere öwüriň.

Learn More
Mahabat

AI şekil döretmek bilen mahabatlaryňyzy täze belentliklere çykaryň! Ünsüňi özüne çekiji wizuallary dörediň, maksatly diňleýjiňiz bilen rezonans döredýän önüm şekillerini dörediň we özüne çekiji mahabat bannerlerini dizaýn ediň. Uzak täsir galdyrýan we markaňyz bilen gatnaşygy döredýän ajaýyp mahabatlary döretmek üçin AI-den peýdalanyň.

Learn More

OpenAI AI ChatGPT şekil generatoryny ulanmak

Döredijiligiň çäksiz gözýetimlerini öwreniň: OpenAI ChatGPT şekil öndürmek Çäklendirilmedik göz öňüne getirýär

“Deep Dream Generator”, ulanyjy girişlerine we ileri tutmalaryna esaslanýan üýtgeşik we göze ýakymly şekilleri döretmek üçin OpenAI ulanýar.

Kitap örtüginiň dizaýny

Hünär haýran galdyryjy kitap, hekaýa aýdýan we okyjylary özüne çekýän şekilleri öz içine alýar.

Has giňişleýin maglumat
Kino üçin düşünje sungaty

Film we animasiýa önümleri üçin düşünje sungatyny we wizual pikirleri dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Baýrakly wizual düşünjeler

Döredijilik ýaryşlary we baýraklary üçin senet baýragyna laýyk wizual düşünjeler.

Has giňişleýin maglumat
Albomyň örtügi sungaty

Içindäki sazy görkezýän özüne çekiji albom örtüklerini dizaýn ediň.

Has giňişleýin maglumat
Animasiýa üçin hekaýa

Animasiýa we film taslamalary üçin hekaýa tagtalaryny we wizual yzygiderliligi dizaýn ediň.

Has giňişleýin maglumat
Çeper surat

Surat we wizual sungat taslamalary üçin ajaýyp we ajaýyp şekilleri dörediň.

Has giňişleýin maglumat
DIY taslamasynyň wizual görkezmeleri

DIY taslama görkezmeleri we okuw gollanmalary üçin senet wizuallary.

Has giňişleýin maglumat
Redaksiýa suratlary

Magazinesurnallar we gazetler üçin özüne çekiji redaksiýa suratlaryny dizaýn ediň.

Has giňişleýin maglumat
Sanly sungat döredijiligi

Galereýa, çap we sanly metbugat üçin özboluşly sanly sungat eserlerini öndüriň.

Has giňişleýin maglumat
Wideo oýun düşünjesi sungaty

Wideo oýun gahrymanlary, daşky gurşaw we zatlar üçin dizaýn sungaty.

Has giňişleýin maglumat
Içerki dizaýny wizuallaşdyrmak

Jaýlar, ofisler we başgalar üçin içerki dizaýn düşünjelerini göz öňüne getiriň.

Has giňişleýin maglumat
Ylmy diagrammalar

Gözleg işleri we prezentasiýa üçin jikme-jik ylmy diagrammalar dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Görüş mahabaty kampaniýalary

Marketing we marka üçin göz öňünde tutulýan mahabat kampaniýasynyň wizuallaryny ösdüriň.

Has giňişleýin maglumat
Wagt-syýahat wizuallary

Wagt syýahaty we wagtlaýyn düşünjeler bilen baglanyşykly wizual dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Dürli medeni wekilçilikler

Wizual sungat arkaly dürlüligi we medeni wekilçiligi höweslendiriň.

Has giňişleýin maglumat
Kosmos gözlegini wizuallaşdyrmak

Kosmos gözlegleri we ylym bilen baglanyşykly düşünjeleri suratlandyryň we göz öňüne getiriň.

Has giňişleýin maglumat
Fitnes we maşk illýustrasiýalary

Saglyk we saglyk mazmuny üçin fitnes we maşk suratlaryny dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Elektron söwda Önüm suratlary

Özbaşdak düzülip bilinýän elektron söwda web sahypalary üçin önüm şekillerini dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Aýdym-saz wideo hekaýasy

Aýdym-saz wideo ýazgylary we önümçilik üçin wizual düşünjeleri dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Hukuk we kazyýet zaly

Hukuk we kazyýet mejlisleri üçin görkezme esbaplaryny dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Restoran menýu şekilleri

Restoran menýulary we iýmit bilen baglanyşykly mazmun üçin işdäaçar wizual.

Has giňişleýin maglumat
Bilim afişasy sungaty

Okuw otaglary we okuw materiallary üçin okuw plakatlaryny dizaýn ediň.

Has giňişleýin maglumat
Fantaziýa dünýäsiniň döredilmegi

Kitaplar, oýunlar we başgalar üçin fantastiki we hyýaly dünýäleri dizaýn ediň.

Has giňişleýin maglumat
Binagärlik wizualizasiýasy

Binagärlik dizaýnlaryny we düşünjelerini fotorealistik görnüşde göz öňüne getiriň.

Has giňişleýin maglumat
Syýahat we syýahatçylygy ösdürmek

Syýahat ýerleri we syýahatçylyk kampaniýalary üçin özüne çekiji wizuallary dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Psihologiki we okuw materiallary

Psihologiki düşünjeleri we okuw materiallaryny görkeziň.

Has giňişleýin maglumat
Tehniki suratlar

Gollanmalar we gollanmalar üçin çylşyrymly tehniki suratlar dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Bulut hasaplaýyş düşünjeleri

Bulut hasaplamasyny we prezentasiýa üçin tehnologiýa düşünjelerini görkeziň.

Has giňişleýin maglumat
Daşky gurşawy goramak sungaty

Daşky gurşawy gorap saklamaga we habardarlyga gönükdirilen sungat dörediň.

Has giňişleýin maglumat
Geografiki kartalar we kartografiýa

Dürli programmalar üçin ýörite kartalary we kartografiki suratlary dörediň.

Has giňişleýin maglumat

Dall-E AI şekil öndürilişini nädip ulaldyp boljakdygyny biliň?

Aboveokardaky kömek hyzmatlary size ýeterlik dälmi? AI şekil döretmekde köpugurly programmalar bar we köp ugurlara çenli ulalyp bilner. Esasanam, ene diliňizi Dall-E gürlemek we Çäklendirilmedik döredijilik şekilleri döretmek üçin buýruk berip bilersiňiz. AI şekiliniň döredilip bilinjek has köp ugurlary bar:

Oýun senagaty

Moda dizaýny

Lukmançylyk şekillendirişi

Wirtual Içerki Dizaýn

Ylym we gözleg

Özüňizi erkin synap görüň
about
countryimage

Usa Iňlis

countryimage

Iňlis iňlis

countryimage

Italýan

countryimage

Hindi

countryimage

Fransuz

countryimage

Nemes

100+ başga diller

Tekstden-şekile OpenAI Dall-E generatory

“Text-to-Image OpenAI DALL-E Generator” bilen döredijiligiň geljegini başdan geçiriň. Bu öňdebaryjy tehnologiýa, tekst pikirleriňizi haýran galdyryjy, ýokary hilli şekillere öwürýär. Emeli intellektiň obýekti arkaly sözler janlanýan çäksiz hyýal dünýäsini açyň. Düşünjeleriňizi, hekaýalaryňyzy we görüşleriňizi ajaýyp DALL-E Generator - tekst we şekillendiriş sungatynyň arasyndaky köpri bilen aýdyň hakykata öwüriň.

Tekstden OpenAI ChatGPT şekil generatory, düşünje sungatyňyzy sanlyja sekundyň içinde onlaýn durmuşa geçirýär. Surat guralyna tekst, tekst tekliplerini almaga we olary gabat gelýän şekillere öwürmäge mümkinçilik berýär. Abstrakt şekil ýaly tekst tekliplerini giriziň, döredijilik pikirleriňizi birnäçe gezek basmak bilen haýran galdyryjy şekillere öwürýär.

Surat dörediň

AI-den döredilen şekilleri aňsat we çalt döretmek

AI tarapyndan döredilen şekiller bilen döredijilik görüşleriňizi durmuşa geçirmegiň bökdençsiz we çalt usulyny tapyň. Ajaýyp wizual öndürmäge, wagt tygşytlamaga we şekil döretmek prosesini ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýän gurallary we usullary açyň. Döredijilik netijelilige laýyk gelýän AI çeperçilik dünýäsini öwreniň we pikirleriňizi pikir tizliginde hakykata öwüriň.

AI şekillerini döretmek prosesi ulanyjylara amatly gurallary we platformalary ösdürmek arkaly aňsatlaşdyryldy. Bu gurallarda köplenç ulanyjylara parametrleri we ileri tutmalary girizmäge mümkinçilik berýän, aňsatlyk bilen ýörite şekilleri döretmäge mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly interfeýsler bar.

Surat dörediň

DALL · E 2, tebigy dilde berlen düşündirişlere esaslanýan ömürlik şekilleri we çeper eserleri döretmäge ukyply emeli intellekt ulgamy.

DALL · E 2, dürli düşünjeleri, häsiýetleri we stilleri birleşdirip, tekst düşündirişlerinden hakyky we hakyky şekilleri we çeper eserleri öndürmek ukybyna eýedir.

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda OpenAI DALL · E-ni çykardy. Bir ýyl çalt öňe sürüň we iň soňky ulgamymyz DALL · E 2, has real we takyk şekilleri öndürmäge ukyply, öňküsinden dört esse ýokarydyr.

Surat dörediň

DALL · E 3 ChatGPT-de

Häzirki zaman tekst-şekil ulgamlary köplenç ulanyjylara çalt in engineeringenerçilik sungatyny özleşdirmegi talap edip, sözleri ýa-da düşündirişleri äsgermezlik edýär. DALL · E 3, beýleki tarapdan, hödürleýän tekst ýazgylaryňyza takyk gabat gelýän şekilleri döretmek mümkinçiligimizde ep-esli ösüşi aňladýar.

Çuňňur gara fonda, orta ýaşly şahsyýet, Tongan nesliniň şöhle saçýan görnüşi, ajaýyp tüweleýiň arasynda doňýar. Onuň egrilen saçlary tupan ýaly arkasynda egilýär. Onuň eşigi mermer we farfor böleklerinden ybarat tüweleýiň keşbini özüne çekýär. Pytraňňy farfor şkaflarynyň ýalpyldawuk öwüşgininde suwa düşen, tansçy ikä bölünen ýaly görünse-de, sazlaşykly we suwuk görnüşi saklaýan ýaly, düýş ýaly bir gurşaw döredilýär.

Surat dörediň

Şol bir haýyş bilen üpjün edilende-de, DALL · E 3 DALL · E 2 bilen deňeşdirilende ep-esli gowulandyrmalar berýär.

DALL · E 3, öňki ulgamlarymyz bilen deňeşdirilende nuans we jikme-jiklik üçin has ýokary düşüniş derejesini görkezýär. Bu ösen ukyp, düşünjeleriňizi gaty takyk şekillere çalyşmaga mümkinçilik berýär.

DALL · E 3, ChatGPT bilen bökdençsiz birleşdirilip, ChatGPT-ni beýni hüjümi partnýory we teklipleriňizi arassalamagyň serişdesi hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär. Diňe ChatGPT-den görmek isleýän zadyňyzy gysga sözlem ýa-da jikme-jik abzas diýip düşündirip bilersiňiz.

Surat dörediň

DALL · E 3 ChatGPT Plus we Enterprise elýeterli bolar

Düşünjäňiz hödürlenende, ChatGPT awtomatiki usulda DALL · E 3 üçin taýýarlanan we jikme-jik teklipleri döreder we durmuşyňyza öz demiňizi alar. Belli bir surata düzediş girizmek isleseňiz, ChatGPT-e diňe birnäçe söz ulanyp kämilleşdirmegi tabşyryp bilersiňiz.

DALL · E 3, oktýabr aýynyň başynda ChatGPT Plus we kärhana abonentleri üçin elýeterli bolar. DALL · E 2-e meňzeş, DALL · E 3 bilen döreden suratlaryňyz doly ulanmaga degişlidir we köpeltmek, satmak ýa-da satmak üçin biziň rugsadymyzy talap etmeýärsiňiz.

Surat dörediň

AI tarapyndan döredilen dürli görnüşli şekiller

Döredijiligiň çäklerini öňe sürýän ajaýyp AI ýasalan şekilleriň dürli ýygyndysyny öwreniň. Bu galereýadaky her bir surat, emeli intellektiň çäksiz potensialynyň subutnamasydyr. AI şekillerini döretmekde ilkinji ädim, islenýän çykyş bilen baglanyşykly hakyky şekilleriň maglumat toplumyny ýygnamakdyr.

Sungat höwesjeňi, tehnologiýa bilen gyzyklanýan ýa-da gözelligiň köp görnüşinde gadyryny bilýän biri bolsun, biziň galereýamyz adam bilen maşynyň arasyndaky çeper birleşmäniň baýramçylygydyr. Bu wizual syýahata çümüň we estetika dünýäsine AI goşantynyň haýran galdyryjy netijelerine şaýat boluň.

AIörite AI Surat hyzmatlarymyzyň bahasy

AI hyzmatlarynyň hakyky bahasy we aýratynlyklary üpjün edijä we aýratynlyga baglylykda ep-esli üýtgäp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Näme üçin 5000+ PRO aýdymçysynyň Dall-E-ni saýlandygyna göz aýlaň

Tekst esasly şekil döretmek üçin iň oňat AI: DALL E 2 tekst düşündirişlerine esaslanýan ýokary hilli şekilleri döretmek üçin güýçli AI nerw ulgamydygyny subut edýär. Sargytlary netijeli alýar we täsin temaly şekilleri öndürýär. Netijeliligine garamazdan, belli bir modeller toplumy bilen ösüşi sebäpli hakyky wagtda redaktirlemegiň ýoklugy we çäkli döredijilik ýaly çäklendirmeler bar. Mundan başga-da, bahalar birneme gymmat hasaplanýar.

image

Yash R.

Doly stack dörediji

DALL E2 meniň çeper eserlerim üçin ajaýyp salgylanma bolup hyzmat edýär. Gündelik dili aňsatlyk bilen düşünýär we aňsat aragatnaşyk saklaýar. Gural, zerur bolanda käbir elementleri bilkastlaýyn goýbermäge mümkinçilik berýän görkezmeleri ussatlyk bilen ýerine ýetirýär.

image

Hamza Khalid S.

Döredijilik ýerine ýetiriji

Netijeli we täzelikçi: DALL bilen başdan geçirenlerim · E 2. qualityokary hilli şekilleri döretmegiň netijeliligi DALL · E 2. Tekst teklibini real şekillere öwürmek ukyby işimde ep-esli wagt we güýji tygşytlady. Dürli şekil atributlaryna we jikme-jiklik derejelerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän innowasiýa aýratynlyklaryna ýokary baha berýärin. Umuman oňyn tejribä garamazdan, gural has çylşyrymly teklipler ýa-da meseleler bilen kynçylyklara duçar bolup biler. Mundan başga-da, nyrh modeli kiçi gurallar ýa-da bu gural üçin az zerurlygy bolan adamlar üçin dik bolup biler.

image

Elena L.

Uly şertnama hünärmeni

Iň ýokary AI şekil generatory! Umumy täsirler: DALL-E-2 bilen umumy duşuşygym gaty gowy boldy. Sosial media ýazgylarym üçin şekil öndürmek üçin bu guraly köplenç ulanýaryn. Üstünlikleri: DALL-E-2 adam dilini ajaýyp şekillere terjime etmegiň netijeliligi bilen meni haýran galdyrýar. Bilelikdäki surat redaktory hem ajaýyp. Adetmezçilikleri: Dogrymy aýtsam, DALL-E-2 hakda hiç hili negatiw pikirim ýok. AI şekiliniň döredilmeginiň henizem ösýändigi we öňde uzak ýoluň bardygy ykrar edildi.

image

hm S.

Öndüriji we marketing menejeri

DALL E2 ajaýyp AI tarapyndan dolandyrylýan şekil döretmek guralydygyny subut edýär. Ulanyjy üçin amatly interfeýs, zähmet çekmäge mümkinçilik berýär. Göni görkezmeler bermek bilen, gural aňsatlyk bilen göçürip alyp ýa-da paýlaşyp boljak ýokary takyk şekilleri döredýär. Döredilen suratlaryň takyklygy has jikme-jik düşündirişler bilen gowulaşýar. Şeýle-de bolsa, käwagt minimal görkezmeleri bermek guralyň şekilde goşmaça nyşan ýa-da şahsyýeti girizip, manysyz netijelere sebäp bolup biljekdigini bellemelidiris. Şonuň üçin gural giňişleýin düşündirişler bilen has takyk çaklamaga ýykgyn edýär.

image

Shayan S.

Tehniki dolandyryjy

DALL-E-2-iň iň görnükli tarapy, şekil döretmek üçin tebigy dilde işlemek ukybyndadyr. Bu gural adam dilindäki buýruklary şekil döretmek görkezmelerine netijeli işleýär. Ulanyjy interfeýsi, surat redaktory we çykyşy özüne çekiji bolýar. AI şekiliniň döredilmeginiň başlangyç döwründe bolandygyny göz öňünde tutup, häzirki wagtda bu ugurda hiç hili peselme ýok. Şeýle-de bolsa, has hakyky netijeler üçin goşmaça okuw zerurdyr.

image

HM S.

Öndüriji

DALL-E2-i Öňe çykaryjy we telekeçi telekeçi nukdaýnazaryndan syn: OpenAI DALL-E2, hyýallary durmuşa geçirmek üçin döredijilik giňişligini hödürläp, iň oňat döredijilikli AI gurallarynyň biri hökmünde tapawutlanýar. Önümçilik AI-ni öwrenýänler üçin amatly bolsa-da, kepillendirilen ýokary hilli hyzmatlary gözleýän edaralar ýa-da başlangyççylar üçin ideal bolup bilmez. DALL-E2, Adobe Firefly ýaly hyzmatlaryň has ýokary bolan marketing we kampaniýalar üçin illýustrasiýa döretmek ýaly dürli maksatlar üçin çeýeligi taýdan yza galýar.

image

Sameer C.

Taslamalar we ösüş

Göz öňüne getirmek: DALL · E2 AI düşündirişlere esaslanyp birnäçe minutyň içinde hyýalyny göze görnüp duran şekillere öwürýär. Marketing mazmuny üçin ulanylýar, ozal geçirilen sagatlar bilen deňeşdirilende prosesi çaltlaşdyrýar. Şeýle-de bolsa, käbir kämilleşdiriş zerur bolup biler, sebäbi döredilen suratlar wagtal-wagtal deslapky düşündirişden daşlaşyp, düzedişleri talap edýär.

image

vijaya kumar N.

Öňdebaryjy iş analitigi

Iň soňky täzelenmeler

2002-nji ýyldan başlap, müşderileriň onlaýn markalara ýüz tutma usulyny üýtgedýäris.