ހިލޭ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރީމިއަމް އެއައި އިމޭޖް އާޓް ސޮލިއުޝަންސް

ވަކި ސްޓައިލަކުން ޓެކްސްޓް ޕްރޮމްޕްޓް އިތުރުކޮށް، އިތުރަށް ޕާސަނަލައިޒްޑް އަދި ޔުނިކް ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާށެވެ. އެނިމޭ، ފޮޓޯރިއަލިޒަމް، ކާޓޫން، ކުރެހުން، އަދި އެހެނިހެން ގިނަ ސްޓައިލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޅާވަމުން އަންނަ ސްޓައިލްތަކުގެ ލިސްޓުން ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރީމިއަމް އެއައި އިމޭޖް އާޓް ސޮލިއުޝަންސް އާއި އެކު އާދަޔާ ހިލާފު ކަންތައްތައް އަންލޮކް ކޮށްލައްވާ، އެތަނުގައި އިނޮވޭޝަން އާއި އެކްސެސިބިލިޓީއާ ބައްދަލުވާ! 🌟 ތިބާގެ ތެރޭގައިވާ ކޮނޮއިސަރަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވިޝުއަލް އަޖައިބުތަކުގެ ދުނިޔެއެއްގައި ޣަރަޤުވެ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ސިހުރުންނެވެ. 🎨✨ ޚަރަދެއް ނުކޮށް އުފެއްދުންތެރިކަން މަތިކުރުން-އަހަރެމެންގެ ހިލޭ ވިޒިޓާ ސްޕެޝަލް އިން ޕްރީމިއަމް އެއައި އިމޭޖް އާޓްގެ ވިދާކަން ތިބާއަށް ޚާއްޞަ އެކްސެސް ލިބިގެންދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ވަގުތުތައް މާސްޓަރޕީސްތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތިމާގެ ޚިޔާލުގެ ކެންވަސްއަށް އެއްވެސް ޙައްދެއް ނޭނގުން ދޫކޮށްލާށެވެ. 🚀 ފަންނުވެރިކަމުގެ މޮޅުކަމުގެ ދާއިރާއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ، ކޮންމެ ޒިޔާރަތްތެރިއަކީ ވީއައިޕީއެއް ކަމުގައި ވާއިރު، އިންސްޕިރޭޝަނަށް އެއްވެސް އަގެއް ނޭނގެއެވެ. 🖼️✨ އާދަޔާ ހިލާފު ކަންކަމުގައި އުޅެން، ހިލޭ!

case
case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail

އީ-ކޮމާސް ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިމޭޖް އެޑިޓިންގ ޓޫލްސްގެ ފުރިހަމަ ސުއިޓަކުން ސޭލްސް މަތިކުރުން

ދިގުދެމިގެންދާ އަސަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އެއައި ޕަވަރޑް ޕްރޮޑަކްޓް ފޮޓޯތަކުން ވިއްކުން އިތުރުކޮށް، ކަސްޓަމަރުން އަތުލައިގަނެ، ވާދަވެރިން ފަހަތަށް ޖައްސާލުން. ބެކްގްރައުންޑް ރިމޫވަލް އިން ފެށިގެން އިންޓެލިޖެންޓް ފްރޭމިންގ އާއި ހަމައަށް އިމޭޖް އެންހަންސްމަންޓާއި އެއައި ފޮޓޯޝޫޓް އާއި ހަމައަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަވަރު ކުރެވިއްޖެއެވެ.

case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail
case

2022 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 15 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ

150 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯގްރާފަރުން ނަގާފައިވާ ވަރުގެ ތަސްވީރުތަކެއް އޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ފޮޓޯ 1826 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1975 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އޭއައި އިން އުފައްދާފައިވެއެވެ

brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area

އެއައި އިމޭޖް ކްރިއޭޝަން ކީ އިންސައިޓްސް ޔޫ މޭ ނޮޓް ނޯ

އަޅުގަނޑުމެން ފޮރުވިފައިވާ ޖަވާހިރުތައް ހޯދައި، ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވަޙީތައް ހިއްސާކޮށް، ތިބާގެ ވިސްނުން އަލުން ބައްޓަން ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތުތައް ފޯރުކޮށްދޭއިރު އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ދުނިޔެއަށް ފުންކޮށް ފީނާށެވެ. އާދައިގެ ކަންކަމުން ވެސް މާ ބޮޑަށް ކުރިއަށްދާ އަގުހުރި ވިސްނުންތަކުން ތިމާގެ އެއައި ދަތުރު އަލިކޮށްލާށެވެ. އެއައި އުފެއްދުމުގެ ޗާޓް ނުކުރެވި ހުރި ސަރަހައްދުތައް ހޯދައި، އިނޮވޭޝަންގެ ބިމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ޓެކްސްޓް ޓު އިމޭޖް އެލްގޮރިޒަމްސް ބޭނުންކޮށްގެން 15 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިމޭޖް އުފެއްދި އެވެ.

brand

ޑަލް-2 ތައާރަފްކުރި ފަހުން ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 34 މިލިއަން ތަސްވީރު އުފައްދަމުންދެއެވެ.

brand

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އެޑޯބް ފޮޓޯޝޮޕްގައި އިންޓަގްރޭޓްކޮށްފައިވާ އެއައި އެލްގޮރިޒަމްތަކުގެ ސޫޓް ކަމަށްވާ އެޑޯބް ފަޔަރފްލައި އިން ލޯންޗުކުރިތާ އެންމެ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1 ބިލިއަން ތަސްވީރުގެ މައިލްސްޓޯން ހާސިލް ކުރުމެވެ.

brand

މިޑްޖާނީ އަކީ 15 މިލިއަން ޔޫޒަރ ބޭސް އެއް ލިބިފައިވާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށާއި، މިއީ އާންމުކޮށް ލިބެން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޔޫޒަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ލިބިފައިވާ އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަޅާކިޔާއިރު، އެޑޯބް ފޮޓޯޝޮޕާއި ޖެނެރޭޓިވް އެއައި ޓޫލް އެޑޯބް ފަޔަރފްލައި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެޑޯބް ކްރިއޭޓިވް ކްލައުޑްގެ 30 މިލިއަން ޔޫޒަރުން އެބަތިއްބެވެ.

brand

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ޖުމްލަ ތަސްވީރުގެ %80 ވަރަކަށް، 12.59 ބިލިއަނާ އެއްވަރު، އުފެއްދީ އޯޕަން ސޯސް ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ ސްޓޭބަލް ޑިފިއުޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މޮޑެލްތަކާއި، ހިދުމަތްތަކާއި، ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި، އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

އޯޕަންއޭ ޑަލް-އީ ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އާއި އެކު އަންލިމިޓެޑް އިމޭޖިނޭޝަން

ތިބާގެ ޚިޔާލަށް އެއްވެސް ޙައްދެއް ނޭނގޭ ދުނިޔެއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާށެވެ. އޯޕަންއޭ ޑަލް-އީ ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އިން ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަ ފަދައިން ތިބާގެ އުފެއްދުންތެރި ގާބިލްކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ. ނޭވާލާން އުނދަގޫ މަންޒަރުތަކުން ފެށިގެން މުސްތަގުބަލުގެ ސިޓީސްކޭޕްތަކާއި ހަމައަށް، ވިމްސިކަލް މަޚްލޫޤުން ފެށިގެން ނުފެންނަ ދާއިރާތަކާއި ހަމައަށް، އެންމެ ޒަމާނީ އެއައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ދިރުވާލާފައިވާ އަމިއްލަ ޚިޔާލުގެ ޙައްދެއް ނެތް އުސްމިންތައް ތަޖުރިބާ ކޮށްލައްވާށެވެ. ކޮންސްޓްރެއިންޓްސް ނެތި އުފެއްދުމާއި، އެކްސްޕްލޯރކޮށް، އަދި ތަޞައްވުރުކޮށް، ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ތިމާގެ ޚިޔާލުތައް ތަފާތު ވިޝުއަލް ފޯމެއްގައި ބައްޓަން ކުރަން ދޫކޮށްލާށެވެ..

އިންސާނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ފަންނުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ މެސްމެރިޒިންގ ރީލްމް ހޯދާށެވެ. ސްޓަނިން ވިޝުއަލްސް ގެނެސްދޭ ދުނިޔެއަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނީ އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަންގެ ބާރު.

user user user

200M+ ޑަލް-އީ އެއައި ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް އޭމެޗަރ ކްރިއޭޓަރސް

އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޓިންގ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ޔޫސް ކޭސްތައް

އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޓިންގ ޕްލެޓްފޯމްސްގެ ޔޫސް ކޭސްތަކުގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްސްޕްލޯރޭޝަން އާއި އެކު ލިމިޓް ނެތް ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއަށް ފީނާށެވެ. ޑިޒައިންގައި އުފެއްދުންތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުން ފެށިގެން ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނައުމާ ހަމައަށް، މި ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ސިނާއަތްތައް އަލުން ބައްޓަންކުރާ ގޮތް ހޯދާށެވެ. ވިޝުއަލް އިނޮވޭޝަންގެ އާ ޒަމާނެއް ތަސައްވަރު ކުރުމަށް އޭއައިގެ ބާރު ދޫކޮށްލާށެވެ. ޕިކްސެލްތަކާއި ޕޮޓެންޝަލް އާއި ޚިޔާލަށް އެއްވެސް ޙައްދެއް ނޭނގޭ ޙަޤީޤީ ދުނިޔޭގެ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ކުރާ ދަތުރެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާށެވެ. އެއައި އިން އުފައްދާ އިމޭޖަރީގެ ދާއިރާއިން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އަލުން ކަނޑައަޅާ އެތައް ޔޫސް ކޭސްތަކެއް ހޯދާށެވެ.

އީ-ލާނިންގ އެވެ

އީ-ލާނިންގައި އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަންގެ ޕޮޓެންޝަލް އަންލޮކް ކޮށްލައްވާ! ދިރުމެއް ހުރި ވިޝުއަލްތަކާއެކު ތައުލީމީ ތަކެތި އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް، ކޮމްޕްލެކްސް ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ކަސްޓަމް އިލްސްޓްރޭޝަންތައް އުފެއްދުމާއި، އުނގެނުމަކީ ފީނައިގަންނަ ތަޖުރިބާއަކަށް ހެދުން. ދަސްކުރާ މީހުން އަތުލައިގަނެ، އުނދަގޫ މައުޟޫއުތައް ވިސްނުން ފަސޭހަކޮށްދޭ ޝައުގުވެރި ތަސްވީރުތައް އުފެއްދުމަށް އޭއައި ލީވަރކުރުން.

Learn More
ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން

އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އާއި އެކު ވީޑިއޯ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނެސްދީ! ސްކްރިޕްޓްތައް ޑައިނަމިކް ވިޝުއަލްތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ތަފާތު ބެކްގްރައުންޑްތައް ކްރާފްޓްކޮށް، މަސައްކަތެއް ނެތި ދިރިހުރި މަންޒަރުތައް އުފެއްދުމެވެ. އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ތަސްވީރުތައް އިންޓަގްރޭޓްކޮށް، ވިޝުއަލް ސްޓޯރީ ޓެލިންގ އަށް ކްރިއޭޓިވިޓީ އާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ އަސަރު އިތުރުކޮށްގެން ވީޑިއޯތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ވެލިއު މަތިކޮށްލާށެވެ.

Learn More
ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އަވަޓަރ ކްރިއޭޝަން

އެއައި ޕަވަރޑް އަވަޓަރ ކްރިއޭޝަން އާއި އެކު ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓްރީމްލައިން ކޮށްލައްވާ! މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފައިލްތަކާއި، ޓްރެއިނިންގ މެޓީރިއަލްތަކާއި، ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އަވަޓަރސް ކްރާފްޓްކުރުން. ކަސްޓަމައިޒްޑް، އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ އަވަޓަރސް އިން އެޗްއާރް ކޮމިއުނިކޭޝަންތަކަށް ޝަޚުޞިއްޔަތު ވައްދައި، މުޢާމަލާތްތައް މާ ޝައުގުވެރި އަދި ގުޅުންހުރި ގޮތަކަށް ހަދާށެވެ.

Learn More
ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ

އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އިން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް ސްޕައިސް ކޮށްލައްވާ! ތަމްބްނެއިލްތައް މަތިކޮށް، ލޮލަށް ފެންނަ އިންޓްރޯތައް އުފެއްދުމާއި، ލޮލަށް ފެންނަ އޯވަރލޭތައް އުފެއްދުމެވެ. އެއައި އާއެކު ކޮންޓެންޓްގެ ވިޝުއަލް އެސްތެޓިކްސް އިތުރުކޮށް، އިތުރު ބެލުންތެރިން ޝައުގުވެރިކޮށް، ވާދަވެރި ޔޫޓިއުބް ލޭންޑްސްކޭޕްގައި ވީޑިއޯތައް ވަކިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހެދުން.

Learn More
އޯޑިއޯ ފޮތް

އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އިން އޯޑިއޯ ފޮތުގެ ތަޖުރިބާ މުއްސަނދި ކުރައްވާ! ޝައުގުވެރިވާ ކަވަރ އާޓް އުފެއްދުމާއި، މުހިއްމު މަންޒަރުތައް ސިފަކުރުމާއި، އޯޑިއޯ ފޮތަށް ޕްރޮމޯޝަނަލް އިމޭޖްތައް ޑިޒައިންކުރުން. ތިމާގެ ބެލުންތެރިންނާ ގުގުމާލާ އޭއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ތަސްވީރުތައް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އިންޓަގްރޭޓްކޮށްގެން އޮޑިޓޯރީ ދަތުރު މަލްޓިސެންސަރީ ޑިލައިޓަކަށް ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.

Learn More
އިޝްތިހާރު

އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އާއި އެކު އިޝްތިހާރުތައް އާ އުސްމިންތަކަކަށް ގެންދާށެވެ! ސަމާލުކަން ހޯދާ ވިޝުއަލްސް ކްރާފްޓްކޮށް، ޓާގެޓް އޮޑިއެންސް އާއި ގުޅޭ ޕްރޮޑަކްޓް އިމޭޖްތައް އުފެއްދުމާއި، އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި ކޮމްޕްލިޝިންގ އެޑް ބެނާތައް ޑިޒައިން ކުރުން. ދިގުދެމިގެންދާ ތަސައްވުރެއް ދޫކޮށްލާ އަދި ބްރޭންޑާ އެކު އެންގޭޖްމަންޓް ދުއްވާ ގޮތަށް ވިޝުއަލް ސްޓަނިން އިޝްތިހާރުތައް އުފެއްދުމަށް އެއައި ލީވަރ ކުރާށެވެ.

Learn More

އޯޕަންއޭއައި އެއައި ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޓަރ ބޭނުންކުރުން

އެކްސްޕްލޯރ ދަ ބައުންޑްލެސް ހޮރައިޒަންސް އޮފް ކްރިއޭޓިވިޓީ: އޮޕަންއޭއައި ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އަންލީޝްސް އަންލިމިޓެޑް އިމޭޖިނޭޝަން

ޑީޕް ޑްރީމް ޖެނެރޭޓަރ އިން އޯޕަންއޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން ޔޫޒަރުންގެ އިންޕުޓްތަކާއި ޕްރެފެރެންސްތަކަށް ބަލައިގެން ތަފާތު އަދި ލޮލަށް ފެންނަ ތަސްވީރުތައް އުފައްދައެވެ.

ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން

ދަތުރުފަތުރުގެ މަންޒިލްތަކަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކެމްޕޭންތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ވިޝުއަލްތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އާޓިސްޓިކް ފޮޓޯގްރަފީ އެވެ

ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވިޝުއަލް އާޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ތަފާތު އަދި ސުރިއަލް އިމޭޖްތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އެޑިޓޯރިއަލް އިލްސްޓްރޭޝަންސް

މަޖައްލާތަކާއި ނޫސްތަކަށް ލޮލަށް ފެންނަ އެޑިޓޯރިއަލް އިލްސްޓްރޭޝަންތައް ޑިޒައިންކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ފެންޓަސީ ވޯލްޑް ކްރިއޭޝަން އެވެ

ފޮތްތަކާއި، ގޭމްތަކާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއްގެ ފެންޓަސްޓިކަލް އަދި އިމޭޖިނޭޓިވް ވޯލްޑްސް ޑިޒައިން ކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ޑައައިއީ ޕްރޮޖެކްޓް ވިޝުއަލް އިންސްޓްރަކްޝަންސް

ޑައައިއީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާއި ޓިއުޓޯރިއަލްތަކަށް ވިޝުއަލްސް ކްރާފްޓްކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ރެސްޓޯރެންޓް މެނޫ އިމޭޖަރީ

ރެސްޓޯރެންޓް މެނޫތަކާއި ކާނާއާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެންޓްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ވިޝުއަލްސް ކްރާފްޓްކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އެވޯޑް ލިބިފައިވާ ވިޝުއަލް ކޮންސެޕްޓްސް އެވެ

އުފެއްދުންތެރި މުބާރާތްތަކާއި އެވޯޑްތަކަށް އެވޯޑް ލިބޭ ވިޝުއަލް ކޮންސެޕްޓްތައް ކްރާފްޓްކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ ކޮންސެޕްޓްސް

ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކޮންސެޕްޓްތައް ދައްކުވައިދިނުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ކޮންސެޕްޓް އާޓް ފޯ މޫވީސް

ފިލްމާއި އެނިމޭޝަން ޕްރޮޑަކްޝަންތަކަށް ކޮންސެޕްޓް އާޓް އަދި ވިޝުއަލް ޚިޔާލުތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އަލްބަމް ކަވަރ އާޓް

އެތެރޭގެ މިއުޒިކް ދައްކުވައިދޭ ކެޕްޓިވޭޓިން އަލްބަމް ކަވަރުތައް ޑިޒައިން ކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އާކިޓެކްޗަރަލް ވިޝުއަލައިޒޭޝަން

އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިންތަކާއި ކޮންސެޕްޓްތައް ފޮޓޯރިއަލިސްޓިކް ގޮތެއްގައި ތަޞައްވުރުކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ތަފާތު ސަގާފީ ތަމްސީލުތައް

ވިޝުއަލް އާޓް މެދުވެރިކޮށް ޑައިވަރސިޓީއާއި ސަގާފީ ތަމްސީލު ކުރިއެރުވުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ޓެކްނިކަލް އިލްސްޓްރޭޝަންސް

މެނުއަލްތަކާއި ގައިޑްތަކަށް އިންޓްރިކްޓް ޓެކްނިކަލް އިލްސްޓްރޭޝަންތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ޓައިމް-ޓްރެވަލް ވިޝުއަލްސް

ޓައިމް ޓްރެވަލް އަދި ޓެމްޕަރަލް ކޮންސެޕްޓްތަކާ ގުޅުންހުރި ވިޝުއަލްސް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ސްޕޭސް އެކްސްޕްލޯރޭޝަން ވިޝުއަލައިޒޭޝަން

ޖައްވީ ހޯދުންތަކާއި ސައިންސްއާ ގުޅުންހުރި ކޮންސެޕްޓްތައް ދައްކުވައިދީ ތަޞައްވުރުކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އާޓް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ފަންނު އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ލީގަލް އެންޑް ކޯޓްރޫމް ވިޝުއަލްސް

ގާނޫނީ އަދި ކޯޓު ރޫމް ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ވިޝުއަލް އެއިޑްސް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ވީޑިއޯ ގޭމް ކޮންސެޕްޓް އާޓް

ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ކެރެކްޓަރުތަކާއި، މާހައުލުތަކާއި، ތަކެތީގެ ކޮންސެޕްޓް އާޓް ޑިޒައިންކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ތަޢުލީމީ ޕޯސްޓަރ އާޓް

ކްލާސްރޫމްތަކާއި އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތަޢުލީމީ ޕޯސްޓަރުތައް ފަރުމާކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ޖިއޮގްރަފިކް މެޕްސް އެންޑް ކާޓޯގްރަފީ

އެކި އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ކަސްޓަމް މެޕްތަކާއި ކާޓޯގްރަފިކް އިލްސްޓްރޭޝަންތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އީ-ކޮމާސް ޕްރޮޑަކްޓް އިމޭޖްސް

ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ޑިޒައިންތަކާއެކު އީ-ކޮމާސް ވެބްސައިޓްތަކަށް ޕްރޮޑަކްޓް އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ސްޓޯރީބޯޑިންގ

މިއުޒިކް ވީޑިއޯ ސްޓޯރީބޯޑިންގ އާއި ޕްރޮޑަކްޝަން އަށް ވިޝުއަލް ކޮންސެޕްޓްތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ސައިންޓިފިކް ޑައިގްރާމްސް

ދިރާސާ ކަރުދާސްތަކާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކަށް ތަފްސީލީ ސައިންޓިފިކް ޑައިގްރާމްތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ނަފްސާނީ އަދި ތަޢުލީމީ ތަކެތި

ނަފްސާނީ ތަޞައްވުރުތަކާއި ތަޢުލީމީ ތަކެތި ދައްކުވައިދިނުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އެނިމޭޝަން އަށް ސްޓޯރީބޯޑިންގ

އެނިމޭޝަން އަދި ފިލްމީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ސްޓޯރީބޯޑްތަކާއި ވިޝުއަލް ސީކުއެންސްތައް ޑިޒައިންކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ވިޝުއަލައިޒޭޝަން

ގެތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއްގެ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓްތައް ތަޞައްވުރުކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ޑިޖިޓަލް އާޓް ކްރިއޭޝަން

ގެލެރީތަކާއި، ޕްރިންޓްތަކާއި، ޑިޖިޓަލް މީޑިއާއަށް ޚާއްޞަ ޑިޖިޓަލް އާޓްވޯކް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ފިޓްނަސް އެންޑް އެކްސަސައިޒް އިލްސްޓްރޭޝަންސް

ސިއްހަތާއި ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ކޮންޓެންޓަށް ފިޓްނަސް އަދި ކަސްރަތު އިލްސްޓްރޭޝަންތައް އުފެއްދުން.

އިތުރު ތަފްސީލް
ފޮތުގެ ކަވަރ ޑިޒައިން ކުރުން

ވާހަކައެއް ކިޔައިދީ ކިޔުންތެރިން ދަމައިގަންނަ ގޮތަށް ފޮތުގެ ކަވަރު ތަސްވީރުތައް ކްރާފްޓް ކުރާށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް
ވިޝަނަރީ އެޑް ކެމްޕޭންސް

މާކެޓިންގ އަދި ބްރޭންޑިންގ އަށް ވިޝަނަރީ އެޑް ކެމްޕޭން ވިޝުއަލްސް ތައްޔާރުކުރުން.

އިތުރު ތަފްސީލް

ޑަލް-އީ އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން ސްކޭލް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހޯއްދަވާށެވެ؟

މަތީގައިވާ ޔުޓިލިޓީތައް ތިބާއަށް ނުފުދޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއައި އިމޭޖް ކްރިއޭޝަންގައި ވަރސައިޓަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ހުންނައިރު، އެތައް ދާއިރާއަކަށް ސްކޭލް ކުރެވޭނެ އެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ތިމާގެ މާދަރީ ބަސް ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކަން & ކޮމާންޑް ޑަލް-އީ އަށް އަންލިމިޓެޑް ކްރިއޭޓިވް އިމޭޖްސް ޖެނެރޭޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. މިއީ އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން ލީވަރ ކުރެވޭނެ އިތުރު ޕޮޓެންޝަލް ދާއިރާތަކެކެވެ.

ގޭމިން އިންޑަސްޓްރީ އެވެ

ފެޝަން ޑިޒައިން އެވެ

މެޑިކަލް އިމޭޖިންގ އެވެ

ވާޗުއަލް އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިން

ސައިންސް އެންޑް ރިސާޗް ވިޝުއަލައިޒޭޝަން

އަމިއްލައަށް މިނިވަންވާން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ
about
countryimage

ޔޫއެސްއޭ އިނގިރޭސި

countryimage

އިނގިރޭސި އިނގިރޭސި ބަހުން

countryimage

އިޓަލީ ބަހުންނެވެ

countryimage

ހިންދީ

countryimage

ފްރެންޗް ބަހުންނެވެ

countryimage

ޖަރުމަނު ބަހުންނެވެ

100+ އެހެން ބަހެވެ

ޓެކްސްޓް-ޓު-އިމޭޖް އޯޕަންއޭއައި ޑަލް-އީ ޖެނެރޭޓަރ

ޓެކްސްޓް-ޓު-އިމޭޖް އޯޕަންއޭ ޑަލް-އީ ޖެނެރޭޓަރ އިން އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މުސްތަޤްބަލް ތަޖުރިބާ ކުރައްވާށެވެ. މި އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ތިބާގެ ޓެކްސްޗުއަލް ޚިޔާލުތައް ތަފާތު، މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރުތަކަކަށް ބަދަލުވެގެންދެއެވެ. އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ލެންސް މެދުވެރިކޮށް ބަސްތައް ދިރުމެއް އަންނަ، ހައްދެއް ނެތް ޚިޔާލުގެ ދުނިޔެއެއްގެ ތަޅުދަނޑި ހުޅުވާލާށެވެ. ގަބޫލުނުކުރެވޭފަދަ ޑަލް-އީ ޖެނެރޭޓަރ – ޓެކްސްޓާއި ވިޝުއަލް އާޓިސްޓްރީއާ ދެމެދު އޮންނަ ބްރިޖް – މެދުވެރިކޮށް ތިމާގެ ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ވާހަކަތަކާއި ތަޞައްވުރުތައް ދިރުމެއް ހުރި ހަޤީޤަތަކަށް ގެންނަވާށެވެ.

ޓެކްސްޓުން އޯޕަންއޭ ޗެޓްޖީޕީޓީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޓަރ އިން ތިބާގެ ކޮންސެޕްޓް އާޓް އޮންލައިންކޮށް ދިރުވައިދެނީ އެންމެ ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޓެކްސްޓް ޓު އިމޭޖް ޓޫލް، ޓެކްސްޓް ޕްރޮމްޕްޓްސް ނަގައިގެން މެޗިން އިމޭޖްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. އެބްސްޓްރެކްޓް އިމޭޖެއް ފަދަ ޓެކްސްޓް ޕްރޮމްޕްޓްސް އެންޓަރ ކުރުމުން ތިބާގެ އުފެއްދުންތެރި ޚިޔާލުތައް މަދު ކްލިކްތަކަކުން ތަފާތު ތަސްވީރުތަކަކަށް ބަދަލުވެއެވެ.

އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން

އެއައި އިން އުފައްދާ ތަސްވީރުތައް ފަސޭހައިން & އަވަހަށް އުފެއްދުން

އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ތަސްވީރުތަކުން ތިމާގެ އުފެއްދުންތެރި ތަސައްވުރުތައް ދިރުވައި އާލާކުރެވޭނެ ސީމްލޭސް އަދި ހަލުވި ގޮތެއް ހޯއްދަވާށެވެ. މަސައްކަތެއް ނެތި ތަފާތު ވިޝުއަލްތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއަޅާ ވަސީލަތްތަކާއި އުކުޅުތައް ހާމަކޮށް، ވަގުތު ސަލާމަތްކޮށް، އިމޭޖް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކޮށްލާށެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަމާ ބައްދަލުވާ އޭއައި އާޓިސްޓްރީގެ ދުނިޔެ ހޯދައި، ފިކުރުގެ ސްޕީޑުގައި ތިމާގެ ޚިޔާލުތައް ހަގީގަތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާށެވެ.

އެއައި އިމޭޖް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސެސް ފަސޭހަކޮށްފައިވަނީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ޓޫލްތަކާއި ޕްލެޓްފޯމްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ޓޫލްތަކުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަރފޭސްތަކެއް ހުންނައިރު، ޕެރެމިޓަރތަކާއި ޕްރެފެރެންސްތައް އިންޕުޓް ކުރެވޭއިރު، ފަސޭހަކަމާއެކު ކަސްޓަމް އިމޭޖްތައް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން

DALL·E 2 އަކީ ގުދުރަތީ ބަހުން ފޯރުކޮށްދޭ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިރިހުރި ތަސްވީރުތަކާއި އާޓްވޯކް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ސިސްޓަމެކެވެ

DALL·E 2 އަކީ ޓެކްސްޗުއަލް ޑިސްކްރިޕްޝަންތަކުން ސައްހަ އަދި ހަގީގީ ތަސްވީރުތަކާއި ފަންނުވެރި އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮސެސްގައި އެކި ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ސިފަތަކާއި ސްޓައިލްތައް އެއްކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

ޖެނުއަރީ 2021 ގައި އޯޕަންއޭ އިން ވަނީ DALL·E ދައްކާލާފައެވެ. ފަސްޓް ފޯރވަރޑް އެއް އަހަރު، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފަހުގެ ސިސްޓަމް، DALL·E 2، ކުރިން ނެރުނު ރިޒޮލިއުޝަންގެ ހަތަރު ގުނަ ރިޒޮލިއުޝަން ބޮޑާ ހާކާ، މާ ބޮޑަށް ރިއަލިސްޓިކް އަދި ޕްރިސިސް ތަސްވީރުތައް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންދެއެވެ.

އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން

ޗެޓްޖީޕީޓީގައި DALL·E 3 އެވެ

މިޒަމާނުގެ ޓެކްސްޓް ޓު އިމޭޖް ސިސްޓަމްތަކުގައި ގިނަ ފަހަރަށް ބަސް ނުވަތަ ސިފަތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް، ޕްރޮމްޕްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ ފަންނަށް މޭސްތިރިވާން ޖެހެ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން DALL·E 3 އިން ދޭހަވަނީ ތިޔަބޭފުޅުން ފޯރުކޮށްދޭ ޓެކްސްޗުއަލް އިންޕުޓާ ސީދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތަށް ތަސްވީރު އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާބިލުކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

ފުން ކަޅު ފަސްގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި، މެދު އުމުރުގެ ފަރުދެއް، ޓޮންގާ ނަސްލުގެ ވިދާ ކުލައެއް ލިބިފައިވާ، ޝަރަފުވެރި ވިއްސައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަނެއްގެ ތެރޭގައި ފިނިވެފައި ހުރެއެވެ. އޭނަގެ ކަޅު އިސްތަށިގަނޑު ފަހަތުން ތޫފާނެއް ފަދައިން ވިއްސައިގެންދެއެވެ. އޭނާގެ ހެދުމުން މާބަލް އާއި ޕޯސިލިއަން ކޮތަޅުތަކުން އެކުލެވޭ ވިއްސާރަ ވިލާގަނޑެއްގެ ސޫރަ ސިފަވެގެންދެއެވެ. އެކި ދިމަދިމާލުގައި އުފެދިފައިވާ ޕޯސިލިއަން ޝޭޑްތަކުގެ ވިދާ ވިދާ ދިއްލުންތަކުގައި ފެންވަރާލައިގެން ހުވަފެނެއް ފަދަ މާހައުލެއް ސިހުރު ކުރެވެނީ، ނަށާ މީހާ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމާއި އަދިވެސް އެއްބައިވަންތަ އަދި ފްލޫޑް ފޯމެއް ދަމަހައްޓާފައިވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.

އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން

ހަމަ ޕްރޮމްޕްޓެއް ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް، ޑަލް·އީ 3 އިން ޑަލް·އީ 2 އާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

DALL·E 3 އިން ދައްކުވައިދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ނިޒާމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ނިއުއަންސް އާއި ޑީޓެއިލް އަށް މާ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކޮމްޕްރެހެންޝަން އެވެ. މި އިތުރުކުރެވިފައިވާ ޤާބިލުކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ކޮންސެޕްޓްތައް ޚާއްޞަކޮށް ސީދާ ތަސްވީރުތަކަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނެތި ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

DALL·E 3 އަކީ ޗެޓްޖީޕީޓީއާ އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ، ބްރޭންސްޓޯމިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި ޕްރޮމްޕްޓްތައް ރީފައިން ކުރުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ޗެޓްޖީޕީޓީ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ކުރު ޖުމްލައެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ތަފްސީލީ ޕެރެގްރާފެއް ވިޔަސް ބަލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރުމަށް ޗެޓްޖީޕީޓީ އަށް ފަސޭހައިން އެދެވިދާނެ އެވެ.

އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން

ޑެލް·އީ 3 ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަސް އާއި އެންޓަޕްރައިސް އަށް ލިބޭނެ އެވެ

ތިބާގެ ކޮންސެޕްޓާއެކު ހުށަހަޅާއިރު، ޗެޓްޖީޕީޓީން އޮޓޮމެޓިކުން ޑަލް·އީ 3 އަށް ޓެއިލަރޑް އަދި އެލަބަރޭޓް ޕްރޮމްޕްޓްސް ތައްޔާރުކޮށް، ތިބާގެ ޚިޔާލަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދޭނެއެވެ. ވަކި ތަސްވީރަކަށް އެޑްޖަސްޓް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، މަދު ބަސްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރީފައިންމަންޓްތައް ހެދުމަށް ޗެޓްޖީޕީޓީއަށް އިރުޝާދު ދެވިދާނެ އެވެ.

ޑަލް·އީ 3 ޗެޓްޖީޕީޓީ ޕްލަސް އަދި އެންޓަޕްރައިސް ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގަ އެވެ. DALL·E 2 އާއި އެއްގޮތަށް، DALL·E 3 އިން އުފައްދާ ތަސްވީރުތަކަކީ ބޭނުންކުރުމަށް މުޅިން ވެސް ތިބާގެ ތަސްވީރުތަކެއް ކަމަށާއި، އުފެއްދުމާއި، ވިއްކުމާއި، މުދާ ވިއްކުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުއްދައެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިމޭޖް ޖެނެރޭޓްކުރުން

އެކި ސްޓައިލިޝް އެއައި އިން އުފައްދާފައިވާ ތަސްވީރުތަކެވެ

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ވަކިތައް ދަމާލާ ސްޓައިލިޝް އެއައި އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަސްވީރުތަކުގެ ތަފާތު ކޮލެކްޝަނެއް ތަހުގީގު ކުރާށެވެ. މި ގެލެރީގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ތަސްވީރަކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ހައްދެއް ނެތް ގާބިލްކަމުގެ ހެކިތަކެކެވެ. އެއައި އިމޭޖް އުފެއްދުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ބޭނުންވާ އައުޓްޕުޓާ ގުޅުންހުރި ހަގީގީ އިމޭޖްތަކުގެ ޑޭޓާސެޓެއް އެއްކުރުމެވެ.

އާޓް އަށް ލޯބިކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ލޯބިކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ހަމައެކަނި ރީތިކަމުގެ އެތައް ގޮތަކުން އަގުކުރާ މީހެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެލެރީއަކީ އިންސާނާއާއި މެޝިންގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ އެއްވުމެވެ. މި ވިޝުއަލް ދަތުރުގައި ޣަރަޤުވެ، ރީތިކަމުގެ ދުނިޔެއަށް އޭއައިގެ ޙިއްޞާގެ ފޭސްޓިނޭޓިވް ނަތީޖާތައް ހެކިވެލައްވާށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަކި އެއައި އިމޭޖް ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ކަނޑައެޅުން

އޭއައިގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ހަގީގީ އަގުތަކާއި ފީޗާސްތައް ޕްރޮވައިޑަރާއި ވަކި އެއްޗަކަށް ބަލާފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެދާނެކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ތިޔަ ފަދަ 5،000+ ޕްރޯ އާޓިސްޓުން ޑަލް-އީ ހޮވީ ކީއްވެގެންކަން ބައްލަވާށެވެ

އަހަރެންގެ އާޓްވޯކަށް މޮޅު ރެފަރެންސެއްގެ ގޮތުގައި ޑަލް އީ2 ޚިދުމަތް ކުރެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ބަސް މަސައްކަތެއް ނެތި ވިސްނޭ އަދި ފަސޭހައިން މުއާމަލާތް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. މި ޓޫލް އިން އިންސްޓްރަކްޝަންތަކަށް މޮޅަށް ތަބާވެ، ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވަކި އުފެއްދުންތަކެއް ގަސްތުގައި ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.

image

Hamza Khalid S.

ކްރިއޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް އެވެ

ޓޮޕް އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޓަރ! އާންމު ތަސައްވުރުތައް: ޑަލް-އީ-2 އާއި އަހަރެންގެ ޖުމްލަ ބައްދަލުވުން ވަރަށް ރަނގަޅު. އަހަރެންގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓްތަކަށް ތަސްވީރު އުފެއްދުމަށް އަހަރެން ގިނައިން މި ޓޫލް ބޭނުންކުރަމެވެ. ފައިދާތައް: އިންސާނީ ބަސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަސްވީރުތަކަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގައި ޑަލް-އީ-2 ގެ ވަރުގަދަކަމުން އަޅުގަނޑަށް ތަސައްރަފު ފުދިގެންދެއެވެ. އެއާއެކު ލިޔެފައިވާ އިމޭޖް އެޑިޓަރަކީ ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ. ގެއްލުންތައް: ތެދު ބުނާނަމަ ޑަލް-އީ-2 އާއި މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އެއްވެސް ނޭދެވޭ ވިސްނުމެއް ނެތެވެ. އެއީ އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އަދިވެސް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތީ ދިގު ދަތުރެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެ އެވެ.

image

hm S.

ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ

ޑަލް-އީ-2 ގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން އަށް ނެޗުރަލް ލޭންގުއޭޖް ޕްރޮސެސިން ކެޕޭސިޓީ އެވެ. މި ޓޫލް އިން އިންސާނީ ބަހުގެ އަމުރުތައް އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަން ޑިރެކްޓިވްސް އަށް ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި ޕްރޮސެސް ކުރެއެވެ. ޔޫޒަރ އިންޓަރފޭސް، އިމޭޖް އެޑިޓަރ، އަދި އައުޓްޕުޓް ގެ ސަބަބުން އޭގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެއެވެ. އެއައި އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަންގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އޮތް ކަމަށް ބަލާއިރު، މިވަގުތު އެ ގޮތުން އެއްވެސް ގޯހެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއަށްވުރެ ރިއަލިސްޓިކް އައުޓްޕުޓްތަކަށް އިތުރު ތަމްރީނުތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ.

image

HM S.

ޕްރޮޑިއުސަރެވެ

ޑީއެލް އީ2 އަކީ އެއައި އިން ދުއްވާ ތަސްވީރު އުފެއްދުމުގެ މޮޅު ވަސީލަތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެ އެވެ. އޭގެ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ އިންޓަފޭސް އިން މަސައްކަތެއް ނެތި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ. ސީދާ އިރުޝާދުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުން، މި ޓޫލް އިން އުފައްދާ ވަރަށް ޞައްޙަ ތަސްވީރުތައް ފަސޭހައިން ޑައުންލޯޑް ނުވަތަ ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ. އުފައްދާ ތަސްވީރުތަކުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރު ތަފްސީލީ ސިފަތަކާއެކު ރަނގަޅުވެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ބައެއް ފަހަރު އެންމެ ކުޑަމިނުން އިރުޝާދުތައް ދިނުމުން، އެ ޓޫލް އިން ތަސްވީރުގައި އިތުރު ކެރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕެރްސޯނާއެއް ތަޢާރަފްވެ، މާނައެއް ނެތް ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ޓޫލް އިން ފުރިހަމަ ސިފަތަކާއެކު މާ ޞަރީޙަކޮށް ލަފާކުރުމަށް ފަރިތަވެއެވެ.

image

Shayan S.

ޓެކްނިކަލް މެނޭޖަރެވެ

ޓެކްސްޓް ބެސްޓް އިމޭޖް ޖެނެރޭޝަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއައި: ޓެކްސްޗުއަލް ޑިސްކްރިޕްޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ އިމޭޖްތައް އުފެއްދުމަށް ވަރުގަދަ އެއައި ނިއުރަލް ނެޓްވޯކެއްކަން ސާބިތުވެގެންދެއެވެ. އެއީ ވަރުގަދަ ގޮތެއްގައި އޯޑަރުތައް ނަގައި، ޔުނިކް ތީމް އިމޭޖްތައް އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ފައިދާ ހުރި ނަމަވެސް، ރިއަލް ޓައިމް އިމޭޖް އެޑިޓިން ނެތުމާއި، ވަކި މޮޑެލް ސެޓަކާއެކު ތަރައްގީ ކުރުމުން އުފެއްދުންތެރިކަން މަދުވުން ފަދަ ލިމިޓެޝަންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން އަގު ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަގުބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

image

Yash R.

ފުލް ސްޓޭކް ޑިވެލޮޕަރ އެވެ

އެފިޝަންޓް އެންޑް އިނޮވޭޓިވް: މައި އެކްސްޕީރިއަންސް ވިތު ޑަލް·އީ 2. މަތީ ފެންވަރުގެ ތަސްވީރުތައް އުފެއްދުމުގެ އެފިޝަންސީ އަކީ ޑަލް·އީ 2 ގެ ސްޓޭންޑައުޓް ފީޗާއެކެވެ. އަޅުގަނޑު އަގުވަޒަން ކުރަން އާ ފީޗާސްތަކުގެ ސަބަބުން، އެކި އިމޭޖް އެޓްރިބިއުޓްތަކާއި ޑީޓެއިލް ލެވެލްތަކުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމެވެ. އާންމުކޮށް ހެޔޮ ތަޖުރިބާއެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، މި ޓޫލްއަށް މާ ކޮމްޕްލެކްސް ޕްރޮމްޕްޓް ނުވަތަ ޓާސްކްތަކާއެކު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ މި ބާވަތުގެ ވަސީލަތަށް ބޭނުން ނުވާ ފަރުދުންނަށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ މޮޑެލް އުސްވެދާނެއެވެ.

image

Elena L.

ސީނިއަރ ކޮންޓްރެކްޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

ފްރަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕަރެއްގެ ނަޒަރުން ޑީއޯއެލް-އީ2 ރިވިއުކުރުން: އޯޕަންއޭ ޑަލް-އީ2 ފާހަގަކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޖެނެރޭޓިވް އެއައި ޓޫލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޓޫލްގެ ގޮތުގައެވެ. ޖެނެރޭޓިވް އެއައި އެކްސްޕްލޯރ ކުރަން ފަށާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަމަވެސް، ޔަގީން ފެންވަރުގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވާ އޭޖެންސީތަކަށް ނުވަތަ ސްޓާޓްއަޕްތަކަށް މިއީ ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެޑޯބް ފަޔަރފްލައި ފަދަ ހިދުމަތްތައް މޮޅުވާ މާކެޓިން އަދި ކެމްޕޭންތަކަށް އިލްސްޓްރޭޝަންތައް އުފެއްދުން ފަދަ އެކި ކަންކަމުގައި ފްލެކްސިބިލިޓީގެ ގޮތުން ޑީއޯއެލް-އީ2 ފަހަތަށް ޖެހިފައިވެ އެވެ.

image

Sameer C.

ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލީޑް

ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުން: DALL·E2 AI އިން ސިފަކުރުންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިނިޓްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތަޞައްވުރު ޙަރަކާތްތެރި ތަސްވީރަކަށް ބަދަލުކުރެއެވެ. މާކެޓިންގ ކޮންޓެންޓަށް ބޭނުންކުރާ މިއީ ކުރިން ހޭދަކުރި ގަޑިތަކާ އަޅާބަލާއިރު އެ ޕްރޮސެސް އަވަސްކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އުފައްދާ ތަސްވީރުތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފުރަތަމަ ބަޔާނުން އެއްކިބާވެ، އެޑްޖަސްޓް ކުރަން ޖެހޭތީ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރީފައިން ކުރަން ޖެހިދާނެ އެވެ.

image

vijaya kumar N.

ލީޑް ބިޒްނަސް އެނަލިސްޓެވެ

އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް

2002 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކަސްޓަމަރުން އޮންލައިންކޮށް ބްރޭންޑްތަކާ ގުޅޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ.