Premium AI Image Art Solutions mpo na ba visiteurs ya ofele

Bobongisa bosengi na yo ya makomi na Style moko ya sikisiki mpo na kozwa ba résultats personnalisés mpe unique. Pona na liste na biso oyo ezali se kokola ya ba Styles, na kati na yango anime, photoréalisme, ba dessins animés, ba peintures, mpe misusu ebele.

Débloquer le extraordinaire na ba Solutions na biso ya Premium AI Image Art, esika innovation ekutanaka na accessibilité! 🌟 Mizindisa na mokili ya makamwisi ya komona oyo ebongisami mpo na connaisseur oyo azali na kati na yo, nyonso esalemi na magie ya mayele ya kosala. 🎨✨ Tombolá mayele na yo ya kokela kozanga kofuta mbongo —Speciale na biso ya Bapaya ya ofele epesaka yo nzela ya kokɔta kaka na mayele ya bililingi ya AI ya malamu. Bobongola ba moments mundanes na ba oeuvres d’art mpe tika toile ya imagination na yo eyeba ndelo te. 🚀 Kota na mokili ya excellence artistique, esika visiteur nionso azali VIP, mpe inspiration eyebi prix te. 🖼️✨ Bomipesa na ba extraordinaires, ofele!

case
case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail

Elevate Sales na Suite complète ya ba outils ya édition ya image oyo ebongisami pona ba entreprises ya E-Commerce

Bobakisa botekisi, bokanga bakiliya, mpe boleka baye bazali komekana na bango na bafoto ya biloko oyo esalemi na AI oyo ebongisami mpo na kosala bopusi ya koumela. Kobanda na kolongolama ya fond tii na cadrage intelligent, amélioration ya image tii na AI Photoshoot, tozali na ba besoins na yo nionso oyo ezipami.

case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail
case

Koleka 15 Milliards ya bilili ya AI esalemi banda na 2022

AI esali bilili mingi lokola ba photographes bazuaki koleka 150 ans, ebandaki na photo ya liboso na 1826 tee na 1975. Top 1.000 entreprises minene ya internet esalelaki AI pona ko produire ba images pona ba buts na bango: ezala ba programmes ya test, ya recherche & ya ofele to ya commercial

brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area

AI Image Creation Key Insights Okoki Oyeba Te

Kozinda na mozindo na mokili ya mayele ya kosala lokola tozali kofungola mabanga ya ntalo oyo ebombami, kokabola bimoniseli ya bato ya mayele, mpe kopesa makanisi ya kokamwa oyo ekoki kobongisa lisusu bososoli na yo. Engɛngisa mobembo na yo ya AI na mayele ya motuya mingi oyo eleki oyo ya momesano. Sangisa biso na kotala ba territoires oyo ezuami na carte te ya création ya AI pe découvrir oyo ezali na se ya surface ya innovation.

Na 2022, basalelaki ba algorithmes ya texte à image mpo na kobimisa bililingi koleka miliare 15.

brand

Uta DALLE-2 ebandaki, na mwayene ya bililingi milio 34 na mokolo ezali kosalama.

brand

Na lolenge ya kokamwa, Adobe Firefly, suite ya ba algorithmes ya AI oyo ekɔtisami na Adobe Photoshop, ekokisaki likambo ya ntina mingi ya bililingi miliare moko na boumeli ya sanza misato mpamba nsima ya kobimisama na yango.

brand

Midjourney ezali na base ya ba usagers ya 15 millions, ekomisaka yango plateforme ya génération ya ba images na ba statistiques ya ba usagers ya minene oyo ezali na public. Mpo na kokokanisa, Adobe Creative Cloud, bakisa mpe Adobe Photoshop mpe esaleli ya AI oyo ebimisaka Adobe Firefly, ezali na basaleli milio 30.

brand

Ezali na ntina koyeba ete pene na 80% ya bilili mobimba, oyo ekokani na 12,59 milliards, esalemaki na kosalelaka ba modèles, ba services, ba plateformes, mpe ba applications oyo esalemi na Stable Diffusion, technologie ya source ouverte.

Imagination sans limite na OpenAI Dall-E ChatGPT Generation ya bilili

Kota na mokili oyo imagination na yo eyebi ndelo te. OpenAI Dall-E ChatGPT Image Generation ebimisaka makoki na yo ya bokeli lokola naino te. Kobanda na ba paysages ya pema tii na ba paysages ya ville futuriste, kobanda na bikelamu ya capricieux tii na ba domaines oyo emonanaka te, vivre ba horizons sans limite ya imagination na yo moko oyo ememami na bomoi na nzela ya technologie ya sika ya AI. Bokela, boluka, mpe bokanisa kozanga mikakatano, mpe tika makanisi na yo ezwa lolenge na lolenge ya komona ya kokamwa na ChatGPT Image Generation..

Découvrez le domaine hipnotisant esika créativité ya mutu ekangami na ingenuité ya intelligence artificielle. Kota na mokili epai wapi ba visuels ya kokamwa ememami nguya ya bokeli bilili ya AI.

user user user

200M+ Dall-E AI Ba créateurs professionnels & amateurs

Salelá Ba Cas ya ba Plateformes ya Génération ya Image ya AI

Plongée na ba possibilités sans limite na exploration na biso ya Cas d'utilisation ya ba Plateformes Génératrices ya Image AI. Kobanda na kobongola créativité na design tii na ko révolutionner création ya contenus, découvrir ndenge nini ba plateformes oyo ezo reshape ba industries. Bimisa nguya ya AI mpo na kokanisa eleko ya sika ya bokeli ya sika ya komona. Sangisa biso na mobembo na nzela ya ba applications ya mokili ya solo, esika ba pixels ekutanaka na potentiel mpe imagination eyebi ndelo te. Tala ba cas ya usage myriade oyo e définir lisusu oyo ekoki na domaine ya imagerie oyo esalemi na AI.

Koyekola na nzela ya Internet

Débloquer potentiel ya génération ya image ya AI na E-learning! Bobakisa biloko ya koteya na bililingi ya polele, bosala bililingi ya momesano mpo na makanisi ya mindondo, mpe bosala ete boyekoli ezala likambo ya kozindisa. Salelá AI mpo na kobimisa bililingi ya kobenda likebi oyo ekangamaka na bayekoli mpe kosala ete bososoli ya mitó ya makambo ya mindɔndɔmindɔndɔ ezala pɛtɛɛ.

Learn More
Bokeli ya Bavideo

Révolutionner création ya contenus na yo ya vidéo na génération ya image AI! Bobongola ba scripts na ba visuels dynamiques, bosala ba fond ya kokamwa, mpe bobimisa ba scènes ya bomoi sans effort. Tombolá motuya ya kobimisa bavideo na yo na kosangisaka bilili oyo esalemi na AI, kobakisa mwa moke ya bokeli mpe ya mosala na masolo na yo ya komona.

Learn More
Makoki ya Bato mpe Bokeli ya Avatar

Streamline Resources Humaines na création ya avatar oyo esalemi na AI! Bosala ba avatars professionnels mpo na ba profils ya basali, ba matériels ya formation, mpe ba présentations. Infuser bomoto na ba communications na yo ya RH na ba avatars personnalisés, oyo esalemi na AI, kosala que ba interactions ezala plus engageantes et relatables.

Learn More
Video ya Youtube

Epice ba vidéos na yo ya YouTube na génération ya ba images AI! Tombolá bililingi ya mikemike, salá ba intro oyo ebendaka miso, mpe bóbimisa ba superpositions oyo ekobenda likebi na miso. Na AI, améliorer esthétique visuelle ya contenus na yo, kobenda ba telespectateurs mingi mpe kosala que ba vidéos na yo ezala différemment na paysage ya YouTube ya concurrence.

Learn More
Buku ya koyoka

Enrichir expérience na yo ya livre audio na génération ya image AI! Salá mayemi ya ezipeli oyo ezali kobenda likebi, salá na makanisi bililingi ya ntina, mpe salá bililingi ya promotion mpo na buku na yo ya koyoka. Bobongola mobembo ya koyoka na esengo ya ba sens ebele na kosangisaka sans soudure bilili oyo esalemi na AI oyo ezo résonner na ba auditeurs na yo.

Learn More
Piblisite

Propulser ba publicités na yo na ba hauteurs ya sika na génération ya image AI! Salá bililingi oyo ebendaka likebi ya bato, salá bililingi ya biloko oyo ekoyokana na bato oyo ozali koluka, mpe salá ba pancartes ya bapiblisite oyo ekosimba motema kozanga milende. Leverage AI mpo na kosala ba publicités visuellement étonnantes oyo etikaka impression ya durable mpe e diriger engagement na marque na yo.

Learn More

Kosalela OpenAI AI ChatGPT Générateur ya bilili

Tala ba horizons sans limite ya créativité: OpenAI ChatGPT Generation ya bilili ebimisaka imagination sans limite

Deep Dream Generator esalela OpenAI mpo na kosala bilili oyo ekeseni mpe oyo ezali kobenda likebi ya bato na kotalela makambo oyo mosaleli azali kokɔtisa mpe makambo oyo balingaka.

Biloko oyo emonanaka na mobembo na ntango

Kobimisa ba visuels oyo etali mobembo na tango mpe makanisi ya tango.

Makambo mosusu
Bililingi ya Menu ya Restaurant

Bosala ba visuels appetisings pona ba menu ya restaurant na ba contenus oyo etali biloko ya kolia.

Makambo mosusu
Ba Campagnes ya Publicité Visionnelle

Kosala ba visuels ya campagne publicitaire visionnaire pona marketing na marque.

Makambo mosusu
Ba Concepts Visuels oyo ezui prix

Bosala ba concepts visuels oyo ebongi na prix pona ba concours créatifs na ba prix.

Makambo mosusu
Concept Art mpo na ba Films

Kosala art concept na ba idées visuelles pona ba productions ya film na animation.

Makambo mosusu
Visualisation ya Design ya Intérieur

Talá na makanisi makanisi ya kosala badesign ya kati mpo na bandako, babiro, mpe makambo mosusu.

Makambo mosusu
Ba diagrammes ya siansi

Kosala ba diagrammes scientifiques ya détails pona ba papiers ya recherche pe ba présentations.

Makambo mosusu
Ba Visuals ya Mibeko mpe ya Salle de Cour

Bosala ba aides visuelles pona ba présentations juridiques pe ya tribunal.

Makambo mosusu
Illustrations ya éditorial

Salá bililingi ya bakomi oyo ebendaka miso mpo na bazulunalo mpe bazulunalo.

Makambo mosusu
Bobateli zinga zinga Art

Kosala art oyo etali mingi bobateli zinga zinga pe sensibilisation.

Makambo mosusu
Design ya ezipeli ya buku

Salá bililingi oyo ezali kobenda likebi ya ezipeli ya buku oyo elobelaka lisolo moko mpe ebendaka batángi na kati.

Makambo mosusu
Bililingi ya biloko ya mombongo ya Internet

Kosala ba images ya produit pona ba sites internet ya e-commerce na ba designs personnalisable.

Makambo mosusu
Ba cartes géographiques na cartographie

Bosala ba cartes personnalisées na ba illustrations cartographiques pona ba applications ndenge na ndenge.

Makambo mosusu
Video ya miziki Storyboarding

Bosala ba concepts visuels pona storyboarding ya vidéo musical pe production.

Makambo mosusu
Projet DIY Malako ya komona

Ba visuels ya artisanat pona ba instructions ya projet ya bricolage na ba tutoriels.

Makambo mosusu
Fɔtɔ́ ya ntɔki

Bosala ba images ya somo pe surréaliste pona ba projets ya photographie na art visuel.

Makambo mosusu
Bililingi ya tekiniki

Salá bililingi ya tekiniki ya mindɔndɔmindɔndɔ mpo na mikanda mpe batambwisi.

Makambo mosusu
Makanisi ya Informatique ya Cloud

Kolakisa makanisi ya cloud computing mpe ya technologie mpo na ba présentations.

Makambo mosusu
Promotion ya Voyage na Tourisme

Bosala ba visuels tentants pona ba destinations ya voyage na ba campagnes ya tourisme.

Makambo mosusu
Bililingi ya nzoto kolɔngɔnɔ mpe ya ngalasisi

Bosala ba illustrations ya fitness na exercice pona contenus ya santé na bien-être.

Makambo mosusu
Visualisation ya exploration ya espace

Kolakisa mpe komona na makanisi makanisi oyo etali bolukiluki ya esika mpe siansi.

Makambo mosusu
Ba Représentations Culturelles Diverses

Kotombola bokeseni mpe bomonisi mimeseno na nzela ya mayele ya komona.

Makambo mosusu
Visualisation ya architecture ya architecture

Visualiser ba designs architecturaux na ba concepts na ndenge ya photoréaliste.

Makambo mosusu
Affiche ya mateya Art

Bosala ba affiches ya mateya pona ba classes pe ba matériels ya apprentissage.

Makambo mosusu
Bokeli ya Art Numérique

Kobimisa misala ya mayemi ya nimero oyo ekeseni na mosusu mpo na ba galeries, ba impressions, mpe ba médias numériques.

Makambo mosusu
Biloko ya Psychologique mpe ya Eteyelo

Kolakisa makanisi ya psychologique mpe biloko ya koteya.

Makambo mosusu
Art ya Couverture ya Album

Design ba couvertures ya album captivants oyo ezo refleter musique na kati.

Makambo mosusu
Bokeli ya Mokili ya Fantasy

Designer ba monde fantastiques et imaginatives pona ba livres, ba jeux, pe ebele.

Makambo mosusu
Jeux vidéo Concept Art

Design concept art pona ba personnages ya jeux vidéo, ba environnements, pe biloko.

Makambo mosusu
Storyboarding mpo na Animation

Conception ya ba storyboards na ba séquences visuelles pona ba projets ya animation na film.

Makambo mosusu

Luká koyeba ndenge nini bokeli ya bilili ya Dall-E AI ekokaki kozala na échelle?

Ba utilités oyo tolobeli likolo ekoki yo te? Bokeli bilili ya AI ezali na ba applications polyvalentes mpe ekoki kozala échelle na ba domaines ebele. Surtout okokaki kosalela langue mère na yo pona koloba & ko commander Dall-E pona ko générer ba images créatives UNLIMITES. Tala ba domaines potentiels mingi esika génération ya image ya AI ekoki ko leveraged:

Industrie ya masano

Design ya Mode

Imagerie médicale

Design ya Intérieur Virtuel

Siansi mpe Bolukiluki Visualisation

Meka yo moko kosikola
about
countryimage

Usa Lingala

countryimage

Lingelesi ya Angleterre

countryimage

Italien

countryimage

Hindi

countryimage

Lifalanse

countryimage

Allemand

100+ minoko mosusu

Générateur OpenAI Dall-E ya makomi na elilingi

Bomona avenir ya créativité na Générateur OpenAI DALL-E Text-to-Image. Teknolozi oyo ya sika ebongoli makanisi na yo ya makomi na bililingi ya kokamwa mpe ya lolenge ya likolo. Fungola mokili ya makanisi oyo ezangi ndelo, epai maloba eyaka na bomoi na nzela ya lente ya mayele ya kosala. Mema makanisi na yo, masolo, mpe bimonaneli na yo na bosolo ya polele na Générateur DALL-E ya kokamwa – pont kati na makomi mpe mayele ya komona.

OpenAI ChatGPT image générateur à partir ya texte ememaka art concept na yo na vie en ligne na ba secondes kaka. Text to image tool, epesaka yo nzela ya kozua ba prompts ya texte pe kobongola yango na ba images oyo ekokani. Kotisa masengi ya makomi lokola elilingi ya Abstrait ebongoli makanisi na yo ya bokeli na bilili ya kokamwa na mwa ba cliquage kaka.

Kosala Image

Kosala ba images oyo esalemi na AI na pete & noki

Découvrez un moyen sans soudure et rapide ya ko mema ba visions na yo ya création na vie na ba images oyo esalemi na AI. Bomonisa bisaleli mpe mayele oyo epesaka yo nguya ya kobimisa kozanga milende bililingi ya kokamwa, kobomba ntango mpe kosala ete mosala ya kosala bilili ezala pɛtɛɛ. Tala mokili ya mayele ya AI, esika wapi bokeli ekutani na efficacité, mpe bongola makanisi na yo na bosolo na mbangu ya makanisi.

Nzela ya kobimisa bilili ya AI esili kozala pete na nzela ya bokeli bisaleli mpe ba plateformes oyo ekoki kosalelama. Mbala mingi bisaleli yango ezalaka na ba interfaces oyo ekoki kosalelama mpe epesaka basaleli nzela ya kokotisa ba paramètres mpe ba préférences, oyo epesaka bango nzela ya kosala bilili oyo basali na kolanda bamposa na bango na pɛtɛɛ nyonso.

Kosala Image

DALL·E 2 ezali système ya intelligence artificielle oyo ekoki kobimisa bililingi ya bomoi mpe misala ya ntɔki oyo esalemi na bandimbola oyo epesami na monɔkɔ ya bozalisi

DALL·E 2 ezali na makoki ya kobimisa bilili ya solo mpe ya solo mpe bokeli ya mayele uta na bandimbola ya makomi, kosangisa makanisi, bizaleli, mpe mitindo ndenge na ndenge na mosala.

Na sanza ya yambo 2021, OpenAI ebimisaki DALL·E. Kokende mbangu mbula moko, mpe système na biso ya sika, DALL·E 2, ezali na makoki ya kobimisa bililingi oyo ezali mpenza ya solo mpe ya sikisiki, komikumisa mbala minei koleka résolution ya oyo ezalaki liboso na yango.

Kosala Image

DALL·E 3 na ChatGPT

Mbala mingi, ba systèmes ya mikolo oyo oyo esalelaka makomi na bililingi etalelaka te maloba to bandimbola, mpe yango esɛngaka ete basaleli báyeba malamu mayele ya kosala ingénierie nokinoki. Nzokande, DALL·E 3 elakisi bokoli monene na makoki na biso ya kosala bililingi oyo ekokani mpenza na makomi oyo opesi.

Na moindo moko ya mozindo, moto moko ya mbula ya katikati, oyo azali na loposo ya kongɛnga ya libota ya Tonga, azali na malili na katikati ya kobalusabalusa moko ya kitoko. Suki na ye ya kokangamakangama ezali kopumbwa nsima na ye lokola mopɛpɛ makasi. Elamba na ye ezongisaka makanisi ya mopɛpɛ makasi oyo esalemi na biteni ya marbre mpe ya porcelaine. Lokola asukolami na kongɛnga ya kongɛnga ya biteni ya porcelaine oyo epalangani, bato bazali kokanisa ete azali lokola ndɔtɔ, wana emonani ete mobini azali na biteni mpe atako bongo azali kobatela lolenge ya boyokani mpe ya mai.

Kosala Image

Ata soki epesami na prompt moko, DALL·E 3 epesaka ba améliorations ya minene soki tokokanisi yango na DALL·E 2.

DALL·E 3 ezali kolakisa niveau ya compréhension ya likolo mingi pona nuance pe détail soki tokokanisi yango na ba systèmes na biso ya kala. Likoki oyo ebakisami epesaka yo nzela ya kobongola makanisi na yo kozanga milende na bililingi ya sikisiki mpenza.

DALL·E 3 ezali intégré sans soudure na ChatGPT, ko permettre yo o employer ChatGPT lokola ezala partenaire ya brainstorming mpe moyen ya ko refiner ba prompts na yo. Okoki kaka kosenga na ChatGPT elimbola oyo olingi komona, ezala fraze mokuse to paragraphe ya détail.

Kosala Image

DALL·E 3 ekozala na ChatGPT Plus mpe Enterprise

Ntango olakisami na likanisi na yo, ChatGPT ekosala automatiquement ba prompts oyo ebongisami mpe ya mindɔndɔmindɔndɔ mpo na DALL·E 3, mpe ekopema bomoi na likanisi na yo. Soki olingi mbongwana na elilingi moko boye, okoki kopesa mitindo na ChatGPT ete esala mbongwana na kosaleláká kaka mwa maloba.

DALL·E 3 esengelaki kokoma accessible na ba abonnés ya ChatGPT Plus mpe Enterprise na ebandeli ya octobre. Ndenge moko na DALL·E 2, bililingi oyo osali na DALL·E 3 ezali mobimba ya yo mpo na kosalela, mpe osengeli te ndingisa na biso mpo na kobimisa yango lisusu, kotɛka yango, to kotɛka yango.

Kosala Image

Ba images ndenge na ndenge ya stylé oyo esalemi na AI

Tala liboke ya ndenge na ndenge ya bililingi ya kitoko oyo esalemi na AI oyo epusaka bandelo ya bokeli. Elilingi mokomoko oyo ezali na galerie oyo ezali litatoli ya makoki oyo ezangi ndelo ya mayele ya kosala. Etape ya liboso ya kobimisa bilili ya AI ezali kosangisa ensemble ya ba données ya bilili ya solo oyo etali sortie oyo olingi.

Ezala ozali moto oyo alingaka mayemi, moto oyo alingaka mayele ya tekiniki, to kaka moto oyo asepelaka na kitoko na ndenge na yango mingi, galeri na biso ezali fɛti ya kosangisa mayele ya ntɔki kati na moto mpe masini. Mizindisa na mobembo oyo ya komona mpe kotatola ba résultats fascinants ya contribution ya AI na monde ya esthétique.

Prix ​​ya ba services na biso spécifiques ya AI Image

Kobosana te ete ntalo ya solosolo mpe makambo ya misala ya AI ekoki kokesana mingi engebene mopesi mpe makambo ya sikisiki.

Tala pourquoi 5.000+ artistes PRO lokola yo ba pona Dall-E

Générateur ya bilili ya AI ya likolo! Impressions générales: Encontre na ngai en général na DALL-E-2 ezalaki excellent. Mbala mingi nasalelaka esaleli oyo mpo na kobimisa bilili mpo na ba posts na ngai ya ba médias sociaux. Matomba: DALL-E-2 ekamwisaka ngai na ndenge oyo esalaka malamu mpo na kobongola monɔkɔ ya bato na bililingi ya kokamwa. Mobongisi ya bililingi oyo ezali elongo na yango ezali mpe ya kokamwa. Mabe: Mpo na koloba solo, nazali na makanisi ya mabe te mpo na DALL-E-2. Endimami ete bokeli bilili ya AI ezali naino kokola mpe ezali na mobembo molai liboso.

image

hm S.

Mosali mpe Mokambi ya Marketing

Efficace mpe Innovation: Expérience na ngai na DALL·E 2. Efficacité ya kobimisa bilili ya qualité ya likolo ezali fonctionnalité ya standout ya DALL·E 2. Likoki na yango ya ko transformer ba prompts ya texte na bilili ya solo e sauvé temps mpe effort mingi na mosala na ngai. Nasepelaka na makambo ya sika, oyo epesaka nzela na bokonzi likoló na bizaleli ndenge na ndenge ya bililingi mpe nivo ya makambo mikemike. Atako mbala mingi likambo ya malamu, esaleli ekoki kokutana na mikakatano na masengi to misala ya mindondo mingi. En plus, modèle ya prix ekoki kozala ya penza pona ba petites entreprises to batu oyo bazali na besoin moke ya lolenge ya esaleli oyo.

image

Elena L.

Spécialiste ya Contrat ya liboso

Kososola makanisi: DALL·E2 AI ebongoli makanisi na bililingi oyo ekoki kosimbama na boumeli ya miniti moke na kotalela bandimbola. Esalemi mpo na makambo ya marketing, esalaka ete mosala yango ekende mbangu soki tokokanisi yango na bangonga oyo balekisaki liboso. Kasi, ekoki kosɛnga bábongisa mwa makambo mosusu, mpamba te bililingi oyo esalemi ntango mosusu elongwaka na ndenge oyo balobeli na ebandeli, mpe yango esɛngaka kobongisa yango.

image

vijaya kumar N.

Mokambi ya Analyste ya mombongo

Likambo oyo eyebani mingi ya DALL-E-2 ezali na makoki na yango ya kosala mosala ya nkota ya bomoto mpo na kobimisa bililingi. Esaleli oyo esalaka malamu mitindo ya nkota ya bato na ba directives ya bokeli bililingi. Interface ya mosaleli, mobongisi ya bilili, mpe bobimisi esalisaka mpo na kobenda likebi na yango. Soki totali ete bokeli bililingi ya AI ezali na ebandeli, na ntango oyo ezali na makambo ya mabe te na likambo yango. Kasi, esengeli kozwa formasyo mosusu mpo na kobimisa makambo oyo ezali mpenza solo.

image

HM S.

Mosali ya biloko

Botali ya DALL-E2 na makanisi ya Développeur ya Front-End mpe Entrepreneur oyo azali naino na bomoi: OpenAI DALL-E2 ezali komonana lokola moko ya bisaleli ya AI ya malamu koleka ya bokeli, kopesaka esika ya bokeli mpo na komema makanisi na bomoi. Atako ebongi mpo na ba débutants oyo bazali koluka AI génératif, ekoki kozala malamu te mpo na ba agences to ba startups oyo bazali koluka ba services ya qualité assurée. DALL-E2 ezongaka sima na oyo etali flexibilité pona ba buts ndenge na ndenge, lokola ko créer ba illustrations pona marketing na ba campagnes, esika ba services lokola Adobe Firefly eleki.

image

Sameer C.

Mokambi ya ba projets & Développement

DALL E2 emonisami ete ezali esaleli malamu mpenza ya kosala bililingi oyo etambwisami na AI. Interface na yango oyo ezali pɛtɛɛ mpo na kosalela yango epesaka nzela ya kosalela yango kozanga milende. Na kopesaka malako ya semba, esaleli yango ebimisaka bililingi ya sikisiki mpenza oyo ekoki kozwama to kokabolama kozanga mpasi. Bosikisiki ya bililingi oyo esalemi ebongwani na bandimbola ya sikisiki. Kasi, ebongi koyeba ete, na bantango mosusu, kopesa malako ya moke ekoki kosala ete esaleli yango ekɔtisa moto mosusu to persona mosusu na elilingi, mpe yango ekoki komema na makambo oyo ezali na ntina te. Yango wana, esaleli yango ezalaka na momeseno ya kosakola na bosikisiki mingi na bandimbola ya mobimba.

image

Shayan S.

Mokambi ya Technique

AI ya malamu koleka mpo na bokeli bilili oyo esalemi na makomi: DALL E 2 emonisami ete ezali réseau neuronal ya makasi ya AI mpo na kosala bilili ya lolenge ya likolo oyo esalemi na bandimbola ya makomi. Ezwaka malamu komande mpe ebimisaka bililingi oyo ezali na motó ya likambo oyo ekokani na mosusu te. Malgré efficacité na yango, ezali na ba limitations, lokola manque ya édition ya image en temps réel mpe créativité limitée mpo na développement na yango na ensemble fixe ya ba modèles. Longola yango, bato bamonaka ete ntalo yango ezali mwa ntalo mingi.

image

Yash R.

Mobongisi ya Stack mobimba

DALL E2 esalaka lokola référence excellent pona oeuvre na ngai ya art. Ezali kokanga ntina ya monɔkɔ ya mokolo na mokolo kozanga milende mpe ezali kopesa nzela na kosolola na pɛtɛɛ nyonso. Esaleli yango elandaka na mayele nyonso malako, mpe epesaka nzela na kotika na nko biloko mosusu soki esengeli.

image

Hamza Khalid S.

Exécutif ya créatif

Ba mises à jour ya sika

Uta 2002, tozali kobongola ndenge oyo bakiliya bakutanaka na ba marques na nzela ya Internet.