फुकट भेट दिवप्यां खातीर प्रीमियम एआय इमेज आर्ट सोल्युशन्स

चड वैयक्तीक आनी खाशेले परिणाम मेळोवपा खातीर तुमचो मजकूर प्रॉम्प्ट विशिश्ट शैलीन वाडोवचो. आमच्या विस्तारीत शैलींच्या वळेरेंतल्यान निवडात, तातूंत ऍनीम, फोटोरियलिझम, कार्टून, चित्रां, आनी हेर जायते आसपावीत आसात.

आमच्या प्रीमियम एआय इमेज आर्ट सोल्युशन्स वरवीं असामान्य अनलॉक करात, जंय नवनिर्माण सुलभतायेक मेळटा! 🌟 तुमच्यांतल्या रसिकाक तयार केल्ल्या दृश्य अद्भुतांच्या संवसारांत बुडून वचचें, सगळें कृत्रीम बुद्धीच्या जादून तयार केल्लें. 🎨✨ खर्चा बगर तुमची सृजनशीलताय वाडोवची-आमचो फुकट भेट दिवपी खाशेलें तुमकां प्रीमियम एआय प्रतिमा कलेच्या तेजस्वीतेचो एकमेव प्रवेश दिता. सांसारीक खिणांचें रुपांतर म्हान कृतींत करचें आनी तुमच्या कल्पनेच्या कॅनव्हासाक मर्यादा कळना. 🚀 कला उत्कृश्टतायेच्या क्षेत्रांत पावल घालचें, जंय दरेक भेटीदार व्हीआयपी आसता, आनी प्रेरणेक मोल खबर ना. 🖼️✨ असामान्यांत रमचें, फुकट!

case
case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail

ई-कॉमर्स वेवसायांक तयार केल्ल्या प्रतिमा संपादन साधनांचो एक व्यापक संच वापरून विक्री उंच करप

विक्री वाडोवप, गिरायकांक मोहित करप, आनी टिकपी परिणाम करपा खातीर तयार केल्ल्या AI-शक्त उत्पादन फोटोंनी सर्तकांक मात करप. पार्श्वभूंय काडप ते बुदवंत फ्रेमिंग, प्रतिमा वाडोवप ते एआय फोटोशूट मेरेन, तुमच्यो सगळ्यो गरजो आमी कव्हर केल्यात.

case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail
case

2022 वर्सा सावन 15 अब्ज वयर एआय प्रतिमा तयार जाल्यात

150 वर्सांत फोटोग्राफरांनी जितलीं प्रतिमा काडल्यात तितलींच एआय तयार केल्यांत, 1826 वर्साच्या पयल्या फोटो सावन 1975 मेरेन पातळ्ळ्यात.पयल्या 1,000 व्हडल्या इंटरनॅट कंपनींनी एआयचो वापर करून प्रतिमा तयार केल्यात आपल्या उद्देशां खातीर: दोनूय चांचणी, संशोधन & फुकट वा वेवसायीक कार्यावळी

brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area

एआय प्रतिमा निर्मिती की अंतर्दृष्टी तुमकां खबर नासूं येता

आमी लिपिल्लीं रत्नां सोदून काडटात, तज्ञ उक्तावण वांटून घेतात आनी तुमच्या समजुतीक नवो आकार दिवंक शकतात अशे खाशेले नदर दितात तेन्ना कृत्रीम बुद्धीच्या संवसारांत खोल बुडात. सामान्या परस चड अमूल्य अंतर्दृष्टी दिवन तुमच्या एआय प्रवासाक उजवाड घालचो. एआय निर्मितीच्या अज्ञात प्रदेशांचो सोद घेवपाक आमचे वांगडा वांटो घेयात आनी नवनिर्माणाच्या पृश्ठा सकयल कितें आसा तें सोदून काडात.

2022 वर्सा 15 अब्ज परस चड प्रतिमा तयार करपाखातीर मजकूर ते प्रतिमा अल्गोरिदमाचो उपेग केलो.

brand

DALLE-2 सुरू जाले उपरांत दिसाक सरासरी 3.4 कोटी प्रतिमा तयार जावपाक लागल्यात.

brand

उल्लेखनीय म्हणल्यार एडोब फोटोशॉपांत एकठांय केल्ल्या एआय अल्गोरिदमाचो संच एडोब फायरफ्लाय हाणें सुरू जाले उपरांत फकत तीन म्हयन्यां भितर 1 अब्ज प्रतिमांचो मार्गदर्शक फातर साध्य केलो.

brand

मिडजर्नीक 15 दशलक्ष वापरप्यांचो आदार आसा, जाका लागून भौशीकपणान उपलब्ध आशिल्ल्या वापरप्यांची सगळ्यांत व्हडली आंकडेवारी आशिल्ली प्रतिमा निर्मिती प्लॅटफॉर्म आसा. तुळा करपा खातीर, एडोब फोटोशॉप आनी जनरेटिव्ह एआय साधन एडोब फायरफ्लाय सयत एडोब क्रिएटिव्ह क्लाउडाचे 3 कोटी वापरपी आसात.

brand

वट्ट प्रतिमांतले सुमार 80% प्रतिमा, जे 12.59 अब्ज समतुल्य आसात, स्थिर प्रसार ह्या मुक्त स्रोत तंत्रज्ञानाचेर आदारिल्ले मॉडेल, सेवा, प्लॅटफॉर्म आनी अनुप्रयोग वापरून तयार केल्ल्यो हें लक्षांत घेवपासारकें आसा.

OpenAI Dall-E ChatGPT प्रतिमा निर्मिती वांगडा अमर्यादीत कल्पनाशक्त

तुमच्या कल्पनेक मर्यादा खबर नाशिल्ल्या संवसारांत पावल घालचें. OpenAI Dall-E ChatGPT प्रतिमा निर्मिती तुमची सृजनशील क्षमता केन्नाच नाशिल्ल्या भशेन उक्ती करता. उस्वास घेवपा सारके दृश्य ते फुडाराचे शार दृश्य, विचित्र प्राणी ते अदृश्य क्षेत्र मेरेन, अत्याधुनीक एआय तंत्रज्ञानांतल्यान जिवीत केल्ल्या तुमच्या स्वताच्या कल्पनेच्या मर्यादेबगर क्षितीजाचो अणभव घेयात. मर्यादा नासतना तयार करात, सोदून काडात आनी कल्पना करात, आनी तुमच्या कल्पनांक ChatGPT प्रतिमा निर्मिती वरवीं आकर्शक दृश्य स्वरुपांत आकार घेवंक दिवचो..

मनशाची सृजनशीलताय कृत्रीम बुद्धीच्या चतुराये वांगडा गुंथिल्ली मनभुलोवपी क्षेत्र सोदून काडात. अदभूत व्हिज्युअल्स एआय इमेज जनरेशनाची शक्त हाडटात अशा संवसारांत पावल घालचें.

user user user

200M+ डॉल-ई एआय प्रोफेशनल & हौशी निर्माते

एआय प्रतिमा निर्माण करपी प्लॅटफॉर्मांचे वापर केस

एआय प्रतिमा निर्माण करपी प्लॅटफॉर्मांच्या वापर प्रकरणांचो आमच्या संशोधनासयत मर्यादेबगर शक्यतायेंत बुडात. डिझायनांत सृजनशीलतेंत बदल करप ते सामुग्री निर्मितींत क्रांती करप मेरेन, हे प्लॅटफॉर्म उद्देगांक कशे नवे आकार दितात तें सोदून काडात. दृश्य नवनिर्माणाच्या नव्या युगाची कल्पना करपाक एआयची शक्त सोडची. खऱ्या संवसारांतल्या अनुप्रयोगांतल्यान प्रवासांत आमचे वांगडा वांटो घेयात, जंय पिक्सेल संभाव्यतायेक मेळटात आनी कल्पनेक मर्यादा खबर ना. एआय-निर्मित प्रतिमेच्या क्षेत्रांत कितें शक्य आसा हाची नवी व्याख्या करपी असंख्य वापर प्रकरणांचो अभ्यास करचो.

ई-लर्निंग हें काम

ई-लर्निंगांत एआय इमेज जनरेशनाची क्षमता उक्ती करात! जिवंत व्हिज्युअल्स वरवीं शिक्षणीक साहित्य वाडोवप, जटिल संकल्पनां खातीर सानुकूल चित्रण तयार करप आनी शिकपाक एक विसर्जनशील अणभव करप. शिकपी लोकांक मोहित करपी आनी गुंतागुंतीच्या विशयांची समजूत सोपी करपी आकर्शक प्रतिमा तयार करपाक एआयचो फायदो घेयात.

Learn More
व्हिडियो निर्मिती

एआय प्रतिमा निर्मिती वरवीं तुमच्या व्हिडियो सामुग्री निर्मितींत क्रांती घडोवन हाडची! स्क्रिप्टांचें गतिशील व्हिज्युअलांत रुपांतर करप, आकर्शक फाटभूंय तयार करप आनी यत्न करिनासतना जिवासारके दृश्य तयार करप. तुमच्या व्हिज्युअल कथाकथनांत सृजनशीलताय आनी वेवसायीकपणाची स्पर्श जोडून, ​​एआय-निर्मित प्रतिमा एकठांय करून तुमच्या व्हिडियोचें उत्पादन मोल वाडोवचें.

Learn More
मनीस संसाधन आनी अवतार निर्मिती

एआय चालीत अवतार निर्मिती वरवीं मनीस संसाधन सुगम करात! कर्मचाऱ्यांच्या प्रोफायल, प्रशिक्षण साहित्य, आनी सादरीकरणां खातीर वेवसायीक अवतार तयार करप. तुमच्या एचआर संवादांत सानुकूल केल्ल्या, एआय-निर्मित अवतारांनी व्यक्तीमत्व घालचें, संवाद चड आकर्शक आनी संबंदीत करात.

Learn More
Youtube व्हिडिओ

तुमच्या YouTube व्हिडियोंक AI इमेज जनरेशनान मसालो घालचो! लघुप्रतिमा उंच करात, नदरेक पडपी इंट्रो तयार करात आनी दृश्टीन आकर्शक आच्छादन तयार करात. एआय वरवीं, तुमच्या सामुग्रीचें व्हिज्युअल सौंदर्यशास्त्र वाडोवचें, चड प्रेक्षक आकर्शीत करचें आनी स्पर्धात्मक YouTube परिदृश्यांत तुमचे व्हिडियो वेगळे करचे.

Learn More
ऑडियो पुस्तक

एआय इमेज जनरेशनान तुमचो ऑडियो बुक अणभव समृध्द करचो! मनभुलोवपी कव्हर आर्ट तयार करात, मुखेल दृश्यांची कल्पना करात आनी तुमच्या ऑडियो पुस्तका खातीर प्रचार प्रतिमा डिझायन करात. तुमच्या प्रेक्षकां कडेन प्रतिध्वनीत जावपी एआय-निर्मित प्रतिमा विनाशिलतायेन एकठांय करून श्रवण प्रवासाक बहुसंवेदी आनंदांत रुपांतरीत करात.

Learn More
जायरात

एआय इमेज जनरेशनान तुमचीं जायरातीं नव्या उंचायेर व्हरचीं! लक्ष ओडपी व्हिज्युअल तयार करात, तुमच्या लक्ष्य प्रेक्षकां कडेन प्रतिध्वनीत जावपी उत्पादन प्रतिमा तयार करात आनी यत्न करिनासतना आकर्शक जायरात बॅनर डिझायन करात. टिकपी छाप सोडपी आनी तुमच्या ब्रँडा कडेन संलग्नताय हाडपी दृश्टीन आकर्शक जायराती तयार करपाक एआयचो फायदो घेयात.

Learn More

OpenAI AI ChatGPT प्रतिमा जनरेटर वापरप

सृजनशीलतेचे मर्यादेबगर क्षितीज सोदून काडात: OpenAI ChatGPT प्रतिमा निर्मिती अमर्यादीत कल्पनाशक्त सोडटा

वापरप्याच्या इनपुट आनी पसंतीचेर आदारीत खाशेली आनी दृश्टीन आकर्शक प्रतिमा तयार करपाक डीप ड्रीम जनरेटर OpenAI वापरता.

फॅन्टासी वर्ल्ड क्रिएशन

पुस्तकां, खेळ आनी हेर गजालीं खातीर विलक्षण आनी कल्पक संवसार डिझायन करात.

चड तपशील
DIY प्रकल्प दृश्य सुचोवण्यो

DIY प्रकल्प सुचोवण्यो आनी ट्युटोरियल्स खातीर व्हिज्युअल्स तयार करात.

चड तपशील
व्हिजनरी जाहिरात मोहीम

मार्केटींग आनी ब्रँडींग खातीर व्हिजनरी जायरात मोहीम व्हिज्युअल तयार करप.

चड तपशील
मेघ संगणन संकल्पना

सादरीकरणां खातीर मेघ संगणन आनी तंत्रज्ञान संकल्पना दाखोवप.

चड तपशील
डिजिटल कला निर्मिती

गॅलरी, प्रिंट, आनी डिजिटल माध्यमां खातीर खाशेली डिजिटल कलाकृती तयार करप.

चड तपशील
शिक्षणीक पोस्टर कला

वर्ग आनी शिकपाच्या साहित्या खातीर शिक्षणीक पोस्टर तयार करप.

चड तपशील
कलात्मक छायाचित्रण

फोटोग्राफी आनी व्हिज्युअल आर्ट प्रकल्पां खातीर आकर्शक आनी अतिवास्तववादी प्रतिमा तयार करप.

चड तपशील
वेळ-प्रवास व्हिज्युअल्स

काळ-प्रवास आनी काळांतराच्या संकल्पनांक संबंदीत व्हिज्युअल तयार करप.

चड तपशील
विविध सांस्कृतीक प्रतिनिधीत्व

दृश्य कले वरवीं विविधताय आनी संस्कृतीक प्रतिनिधीत्व वाडोवप.

चड तपशील
अंतरिक्ष संशोधन व्हिज्युअलायझेशन

अंतरिक्ष संशोधन आनी विज्ञान हांचेकडेन संबंदीत आशिल्ल्या संकल्पनांचें चित्रण आनी कल्पना करप.

चड तपशील
पुरस्कार फावो जाल्लीं दृश्य संकल्पना

सृजनशील सर्तीं खातीर आनी पुरस्कारां खातीर पुरस्कार फावो अशीं दृश्य संकल्पना तयार करप.

चड तपशील
सिनेमा खातीर संकल्पना कला

चित्रपट आनी एनिमेशन निर्मिती खातीर संकल्पना कला आनी दृश्य कल्पना निर्माण करप.

चड तपशील
ई-कॉमर्स उत्पादन प्रतिमा

सानुकूल करपाक येवपी डिझायन आशिल्ल्या ई-कॉमर्स संकेतथळां खातीर उत्पादन प्रतिमा तयार करप.

चड तपशील
संगीत व्हिडियो स्टोरीबोर्डिंग

संगीत व्हिडियो स्टोरीबोर्डिंग आनी निर्मिती खातीर दृश्य संकल्पना तयार करप.

चड तपशील
वास्तुशिल्पाचें व्हिज्युअलायझेशन

वास्तुशिल्पाची रचना आनी संकल्पना प्रकाशवास्तववादी पद्दतीन कल्पना करप.

चड तपशील
तंत्रीक चित्रण

मॅन्युअल आनी मार्गदर्शकां खातीर गुंतागुंतीचीं तंत्रीक चित्रां तयार करात.

चड तपशील
पुस्तक कव्हर डिझायन

एक काणी सांगपी आनी वाचप्यांक आकर्शीत करपी मनभुलोवपी पुस्तकाच्या कव्हर प्रतिमा तयार करात.

चड तपशील
फिटनेस आनी व्यायामाचे चित्रण

भलायकी आनी निरोगीपणाच्या सामुग्री खातीर फिटनेस आनी व्यायामाचे चित्रण तयार करात.

चड तपशील
आंतराळ डिझायन व्हिज्युअलायझेशन

घरां, कार्यालयां आनी हेर खातीर आंतराळ डिझायन संकल्पना कल्पना करात.

चड तपशील
शास्त्रीय आकृतीबंध

संशोधन निबंद आनी सादरीकरणां खातीर सविस्तर शास्त्रीय आकृती तयार करप.

चड तपशील
कायदेशीर आनी न्यायालयीन व्हिज्युअल्स

कायदेशीर आनी न्यायालयीन सादरीकरणा खातीर दृश्य साधनां तयार करप.

चड तपशील
मानसीक आनी शिक्षणीक साहित्य

मानसशास्त्रीय संकल्पना आनी शिक्षणीक साहित्याचें चित्रण करप.

चड तपशील
प्रवास आनी पर्यटन प्रसार

प्रवास गंतव्य आनी पर्यटन मोहिमेक लोभोवपी व्हिज्युअल तयार करप.

चड तपशील
संपादकीय चित्रण

नेमाळीं आनी दिसाळ्यां खातीर नदरेक पडपी संपादकीय चित्रां डिझायन करप.

चड तपशील
रेस्टॉरंट मेनू इमेजरी

रेस्टॉरंट मेनू आनी जेवणां संबंदीत सामुग्री खातीर रुचीक व्हिज्युअल तयार करात.

चड तपशील
भौगोलिक नकाशे आनी नकाशे तयार करप

वेगवेगळ्या उपेगां खातीर सानुकूल नकाशे आनी नकाशे चित्रण तयार करप.

चड तपशील
आल्बम कव्हर आर्ट

भितरल्या संगीताचें प्रतिबिंबीत करपी मनभुलोवपी आल्बम कव्हर डिझायन करात.

चड तपशील
एनिमेशन खातीर स्टोरीबोर्डिंग

एनिमेशन आनी फिल्म प्रकल्पां खातीर स्टोरीबोर्ड आनी व्हिज्युअल सीक्वेन्स डिझायन करप.

चड तपशील
पर्यावरण संवर्धन कला

पर्यावरण संवर्धन आनी जागृताय हांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ली कला निर्माण करप.

चड तपशील
व्हिडिओ गेम संकल्पना कला

व्हिडियो गेम पात्रां, वातावरण आनी वस्तूं खातीर संकल्पना कला डिझायन करात.

चड तपशील

Dall-E AI प्रतिमा निर्मिती कशी स्केल करूं येताली तें सोदून काडात?

वयलीं उपयुक्तताय तुमकां पुरो जायनात? एआय प्रतिमा तयार करपाचे बहुमुखी उपेग आसात आनी तांकां जायत्या मळार स्केल करूं येता. खास करून तुमी तुमची आवय भास उलोवंक & UNLIMITED सृजनशील प्रतिमा तयार करपाक Dall-E आदेश दिवंक शकतले. हांगा चड संभाव्य वाठार आसात जंय एआय प्रतिमा निर्मितीचो फायदो घेवंक मेळटा:

गेमींग उद्देग

फॅशन डिझायन

वैजकी प्रतिमा तयार करप

आभासी आंतराळ डिझायन

विज्ञान आनी संशोधन व्हिज्युअलायझेशन

स्वताक मुक्त करपाचो यत्न करात
about
countryimage

Usa इंग्लीश

countryimage

ब्रिटीश इंग्लीश

countryimage

इटालियन भास

countryimage

हिंदी

countryimage

फ्रेंच भास

countryimage

जर्मन भास

100+ हेर भासो

मजकूर-ते-प्रतिमे OpenAI Dall-E जनरेटर

मजकूर-ते-प्रतिमे OpenAI DALL-E जनरेटरा वरवीं सृजनशीलतेच्या फुडाराचो अणभव घेयात. हें अत्याधुनीक तंत्रज्ञान तुमच्या मजकूर कल्पनांचें रुपांतर आकर्शक, उच्च दर्ज्याच्या प्रतिमांनी करता. अमर्यादीत कल्पनेचो संवसार उक्तो करचो, जंय कृत्रिम बुद्धीच्या भिंगांतल्यान उतरां जिवीत जातात. अविश्वसनीय DALL-E जनरेटर – मजकूर आनी दृश्य कलेच्या मदलो पूल – तुमची संकल्पना, कथा आनी दृश्टीकोन जिवंत वास्तवांत हाडात.

मजकूरांतल्यान OpenAI ChatGPT प्रतिमा जनरेटर तुमची संकल्पना कला फकत सेकंदां भितर ऑनलायन जिवीत हाडटा. मजकूर ते प्रतिमा साधन, तुमकां मजकूर प्रॉम्प्ट घेवपाक आनी तांकां जुळपी प्रतिमांनी रुपांतरीत करपाक परवानगी दिता. Abstract प्रतिमे सारके मजकूर प्रॉम्प्ट दाखल करात तुमच्या सृजनशील कल्पनांक फकत कांय क्लिकांनी आकर्शक प्रतिमांनी रुपांतरीत करतात.

प्रतिमा तयार करप

एआय-निर्मित प्रतिमा सहज & बेगीन तयार करप

एआय-निर्मित प्रतिमांनी तुमचीं सृजनशील दृश्टीकोन जिवीत करपाचो एक विनाशिल आनी वेगवान मार्ग सोदून काडात. तुमकां यत्न करिनासतना आकर्शक व्हिज्युअल तयार करपाक सशक्त करपी साधनां आनी तंत्रां उक्तीं करात, वेळ वाचयतात आनी प्रतिमा तयार करपाची प्रक्रिया सोपी करतात. एआय कलेच्या संवसारांत भोंवचें, जंय सृजनशीलताय कार्यक्षमताय मेळटा, आनी तुमच्या विचारांचें विचारांच्या वेगान वास्तवांत रुपांतर करचें.

वापरप्यांक सोंपें अशीं साधनां आनी प्लॅटफॉर्म तयार करून एआय प्रतिमा तयार करपाची प्रक्रिया सोपी केल्या. ह्या साधनांनी चड करून वापरप्यांक सोंपें संवाद आसतात जे वापरप्यांक मापदंड आनी पसंती घालपाक परवानगी दितात, जाका लागून तांकां सहजतायेन सानुकूल प्रतिमा तयार करपाक मेळटात.

प्रतिमा तयार करप

DALL·E 2 ही सैमीक भाशेंत दिल्ल्या वर्णनांचेर आदारिल्ली जिवासारकी प्रतिमा आनी कलाकृती तयार करपाक सक्षम अशी कृत्रिम बुध्दी प्रणाली आसा

DALL·E 2 कडेन मजकूर वर्णनांतल्यान प्रामाणीक आनी वास्तवीक प्रतिमा आनी कला निर्मिती तयार करपाची तांक आसा, प्रक्रियेंत वेगवेगळीं संकल्पना, गुणधर्म आनी शैली एकठांय करून.

जानेवारी २०२१ त OpenAI हांणी DALL·E हें अनावरण केलें. एक वर्स फास्ट फॉरवर्ड करात, आनी आमची नवीनतम प्रणाली, DALL·E 2, लक्षणीय रितीन चड वास्तववादी आनी अचूक अशीं प्रतिमा तयार करपाक सक्षम आसा, जी आपल्या आदल्या प्रणालीच्या चार पटींनी रिझोल्यूशनाची अभिमान बाळगता.

प्रतिमा तयार करप

चॅटजीपीटींत DALL·E 3

समकालीन मजकूर-प्रतिमा प्रणालींत चड करून उतरां वा वर्णनांकडेन आडनदर करतात, जाका लागून वापरप्यांक प्रॉम्प्ट अभियांत्रिकी कलेचेर प्रभुत्व मेळचें पडटा. दुसरे वटेन DALL·E 3 तुमी दिल्ल्या मजकूर इनपुटा कडेन नेटान जुळपी प्रतिमा तयार करपाचे आमचे क्षमतेंतूय म्हत्वाची उदरगत दाखयता.

खोल काळ्या फाटभूंयेर मध्यम पिरायेची व्यक्ती, टोंगा वंशाचो तेजस्वी रंगाची, एके सोबीत घुंवळी वखदाच्या मदीं गोठल्या. तिचे घुंवळीं केंस फाटल्यान वादळा भशेन ल्हारतात. तिच्या भेसांतल्यान संगमरवरी आनी चीनी मातयेच्या कुडक्यांनी तयार जाल्ल्या भंवराची प्रतिमा उक्ती जाता. शिंपडिल्ल्या चीनी मातयेच्या कुडक्यांच्या झिलमिलपी चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत चकचकीत वातावरण जादू जाता, कारण नर्तक विखंडीत अशें दोनूय दिसता आनी तरी लेगीत एक सुसंवाद आनी द्रव रूप तिगोवन दवरता.

प्रतिमा तयार करप

समान प्रॉम्प्ट दिल्यार लेगीत, DALL·E 3 DALL·E 2 च्या तुळेंत म्हत्वाचीं सुदारणां दिता.

DALL·E 3 आमच्या आदल्या प्रणालींच्या तुळेंत बारीकसाणी आनी तपशीलां खातीर खूब उंचेल्या पांवड्याची समजूत दाखयता. ही वाडयल्ली क्षमता तुमकां तुमच्या संकल्पनांचें अपवादात्मक अचूक प्रतिमांनी यत्न करिनासतना रुपांतरीत करपाक सक्षम करता.

DALL·E 3 ChatGPT कडेन विनाशिलतायेन एकत्रीत केला, जाका लागून तुमकां ChatGPT एक विचारमंथन भागीदार आनी तुमच्या सुचोवण्यांक परिष्कृत करपाचें साधन दोनूय म्हणून वापरपाक सक्षम करता. तुमकां कितें पळोवपाक जाय तें वर्णन करपाक तुमी फकत ChatGPT कडेन सांगूं येता, मागीर तें संक्षिप्त वाक्य आसूं वा सविस्तर परिच्छेद आसूं.

प्रतिमा तयार करप

DALL·E 3 ChatGPT Plus आनी Enterprise हांकां उपलब्ध आसतलें

तुमची संकल्पना सादर करतना, ChatGPT आपोआप DALL·E 3 खातीर तयार केल्ले आनी विस्तारीत प्रॉम्प्ट तयार करतले, तुमच्या कल्पनेक जीव दितले. तुमकां विशिश्ट प्रतिमेंत समायोजन करपाची इत्सा आसल्यार, तुमी ChatGPT कडेन फकत कांय उतरां वापरून परिष्करण करपाची सुचोवणी करूंक शकतात.

DALL·E 3 ऑक्टोबराचे सुरवेक ChatGPT Plus आनी Enterprise ग्राहकांक सुलभ जावपाचो आसा. DALL·E 2 सारकेच, तुमी DALL·E 3 वरवीं तयार केल्लीं प्रतिमा वापरपाक पुरायपणान तुमचीं आसात, आनी तुमकां पुनरुत्पादन, विक्री वा वेपारी वस्तूं खातीर आमची परवानगी जायना.

प्रतिमा तयार करप

वेगवेगळीं स्टायलीश एआय-निर्मित प्रतिमा

सर्जनशीलतेच्यो मर्यादा धुकलपी स्टायलीश एआय-निर्मित प्रतिमांचो विविध संग्रह सोदून काडात. ह्या गॅलरींतली दरेक प्रतिमा कृत्रिम बुद्धीची मर्यादेबगर क्षमता दाखयता. एआय प्रतिमा तयार करपाचें पयलें पावल म्हळ्यार जाय आशिल्ल्या उत्पादनाक संबंदीत आशिल्ल्या खऱ्या प्रतिमांचो डेटासेट एकठांय करप.

तुमी कलेचो मोगी आसूं, तंत्रगिन्यानाचो मोगी आसूं वा फकत सोबीतकाय जायत्या रुपांनी कदर करपी आसूं, आमची गॅलरी मनीस आनी यंत्र हांचे मदल्या कलात्मक संलयनाचो उत्सव. ह्या दृश्य प्रवासांत बुडून वचचें आनी सौंदर्यशास्त्राच्या संवसारांत एआय योगदानाचे आकर्शक परिणाम पळयात.

आमच्या विशिश्ट AI Image सेवां खातीर किंमत

AI सेवांची प्रत्यक्ष किंमत आनी वैशिश्ट्यां पुरवणदार आनी विशिश्ट हांचेर आदारून खूब बदलूं येतात हें लक्षांत दवरात.

तुमच्या सारकिल्या 5,000+ PRO कलाकारांनी Dall-E कित्याक वेंचला तें पळयात

कार्यक्षम आनी अभिनव: DALL·E कडेन म्हजो अणभव 2. उच्च दर्जाचीं प्रतिमा तयार करपाची कार्यक्षमताय हें DALL·E 2 चें एक स्टँडआउट खाशेलपण आसा.मजकूर प्रॉम्प्टांचें वास्तवीक प्रतिमेंत रुपांतर करपाची ताची तांक म्हज्या वावरांत बरोच वेळ आनी यत्न वाचयला. वेगवेगळ्या प्रतिमा गुणधर्मांचेर आनी तपशील पातळेचेर नियंत्रण दवरपाक परवानगी दिवपी अभिनव वैशिश्ट्यांची हांव कदर करतां. सादारणपणान सकारात्मक अणभव आसून लेगीत, साधनाक चड गुंतागुंतीचे सुचोवण्यो वा कार्यां आशिल्ल्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. ते भायर, ल्हान वेवसायांक वा ह्या प्रकारच्या साधनाची उणी गरज आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर किंमत मॉडेल खडबडीत आसूं येता.

image

Elena L.

वरिश्ठ कंत्राटी तज्ञ

DALL E2 म्हज्या कलाकृती खातीर एक उत्कृश्ट संदर्भ म्हणून काम करता. तातूंत दिसपट्टी भास यत्न करिनासतना समजता आनी सोंपें संवाद सादपाक मेळटा. साधन सुचोवण्यां प्रमाण कुशळटायेन पाळटा, जाका लागून गरज पडल्यार कांय घटक हेतून वगडावंक मेळटात.

image

Hamza Khalid S.

सृजनशील कार्यकारी कार्यकारी

शीर्ष एआय इमेज जनरेटर! सामान्य छाप: DALL-E-2 कडेन म्हजो एकंदर चकमक उत्कृश्ट जाला. म्हज्या सोशल मिडिया पोस्टां खातीर प्रतिमा तयार करपा खातीर हांव वारंवार हें साधन वापरतां. फायदे: मनशाचे भाशेचो उल्लेखनीय प्रतिमांनी अणकार करपाची कार्यक्षमताय DALL-E-2 म्हाका प्रभावित करता. ताचे वांगडा आशिल्लो प्रतिमा संपादकूय उत्कृश्ट आसा. वायटपण: प्रामाणीकपणान सांगपाचें जाल्यार DALL-E-2 विशीं म्हाका कसलेच नकारात्मक विचार नात. एआय इमेज जनरेशन अजूनय विकसीत जायत आसा आनी फुडें ताचो बरोच प्रवास आसा हें मान्य केलां.

image

hm S.

निर्मातो आनी विपणन वेवस्थापक

DALL-E-2 चें सगळ्यांत उल्लेखनीय आंग म्हळ्यार प्रतिमा निर्मितीखातीर ताची सैमीक भास प्रक्रिया क्षमता. हें साधन मनशाचे भाशेच्या आदेशांचेर प्रतिमा निर्मिती निर्देशांत प्रभावीपणान प्रक्रिया करता. वापरपी संवाद, प्रतिमा संपादक आनी उत्पादन ताच्या आवाहनाक योगदान दितात. एआय इमेज जनरेशन सुरवातीच्या टप्प्यांत आसा हें मतींत घेतल्यार सद्या त्या आंगांत कसलेच उणेपण ना. पूण चड वास्तवीक उत्पादनां खातीर फुडलें प्रशिक्षण गरजेचें आसता.

image

HM S.

निर्मातो

कल्पनाशक्त साकार करप: DALL·E2 AI वर्णनांचेर आदारीत कल्पनेचें मूर्त प्रतिमेंत मिनटांभितर रुपांतर करता. विपणन सामुग्री खातीर वापरतात, आदीं घालून दिल्ल्या वरां परस प्रक्रिया बेगीन करता. पूण कांय परिष्करणाची गरज आसूं येता, कारण निर्माण केल्लीं प्रतिमा केन्ना केन्नाय सुरवातीच्या वर्णनापसून पयस वतात, ताका लागून समायोजन करचें पडटा.

image

vijaya kumar N.

मुखेली वेवसाय विश्लेशक

DALL E2 हें एक उत्कृश्ट AI चालीत प्रतिमा तयार करपाचें साधन सिद्ध जाता. ताचें वापरप्याक सोंपें संवाद यत्नविरयत वापर करपाक परवानगी दिता. सरळ सुचोवण्यो दिवन, साधन अत्यंत अचूक प्रतिमा तयार करता जीं सहजतायेन डाउनलोड वा वांटून घेवंक मेळटात. तयार केल्ल्या चित्रांची अचूकता चड सविस्तर वर्णना वांगडा सुदारता. पूण, कांय वेळार, उण्यांत उणी सुचोवण्यो दिल्यार साधनान प्रतिमेंत अतिरिक्त पात्र वा व्यक्तिमत्वाची वळख करून दिवंक शकता, जाका लागून निरर्थक परिणाम जावंक शकतात हें लक्षांत घेवपासारकें आसा. देखून साधन व्यापक वर्णनांवांगडा चड अचूक अदमास करपाची प्रवृत्ती आसता.

image

Shayan S.

तंत्रीक वेवस्थापक

फ्रंट-एंड विकसक आनी नवोदित उद्देजकाच्या नदरेन DALL-E2 ची पुनरावलोकन: OpenAI DALL-E2 कल्पनेक जिवीत हाडपाक एक सृजनशील सुवात दिता, एक उत्तम जननात्मक AI साधन म्हणून उबो रावता. जनरेटिव्ह एआयचो अभ्यास करपी नवशिक्यां खातीर योग्य आसलो तरी, खात्री दिल्ले दर्जेदार सेवा सोदपी एजन्सी वा स्टार्टअपां खातीर तो आदर्श नासूं येता. DALL-E2 वेगवेगळ्या उद्देशां खातीर लवचीकपणाच्या मळार फाटीं पडटा, जशें मार्केटिंग आनी मोहिमेक चित्रां तयार करप, जंय Adobe Firefly सारकिल्ल्यो सेवा उत्कृश्ट आसात.

image

Sameer C.

प्रकल्प आनी उदरगत मुखेली

मजकूर आदारीत प्रतिमा निर्मिती खातीर सगळ्यांत बरो AI: DALL E 2 मजकूर वर्णनाचेर आदारीत उच्च दर्जाची प्रतिमा तयार करपा खातीर एक बळिश्ट AI तंत्रिका जाळें सिद्ध जाता. तो कार्यक्षमतेन ऑर्डर घेता आनी खाशेलीं थीम प्रतिमा तयार करता. ताची परिणामकारकता आसून लेगीत, रियल-टायम प्रतिमा संपादनाचो उणाव आनी मॉडेलांच्या थारावीक संचांतल्यान ताच्या विकासाक लागून मर्यादीत सृजनशीलताय अशो मर्यादा आसात. ते भायर दर थारावप कांय प्रमाणांत म्हत्वाचें अशें मानतात.

image

Yash R.

फुल स्टॅक विकसक

ताजें अद्ययावत

2002 वर्सा सावन आमी गिरायक ब्रँडां कडेन ऑनलायन संपर्क करपाचे पद्दतींत बदल करतात.