Furmaata Aartii Fakkii AI Premium Daawwattoota Bilisaaf

Bu'aa dhuunfaa fi adda ta'e argachuuf gaaffii barruu kee Akkaataa murtaa'een guddisi. Tarree Istaayilii keenya bal'aa jiru keessaa filadhu, kanneen akka anime, photorealism, kaartuunii, fakkiiwwanii fi kanneen biroo hedduu dabalatee.

Furmaata Aartii Fakkii AI Premium keenyaan waan addaa banaa, bakka kalaqni dhaqqabummaa waliin wal argu! 🌟 Addunyaa dinqii mul'ataa kan nama si keessa jiruuf mijate, hunduu sihiina sammuu namtolcheetiin kan hojjetame keessatti of cuuphsi. 🎨✨ Baasii malee kalaqa keessan ol kaasaa—Addaan Daawwataa Bilisaa keenya ifa aartii suuraa AI sadarkaa olaanaa qabu addatti siif kenna. Yeroo idilee gara hojiiwwan ogummaa guddaatti jijjiirii kanfaasiin yaada keetii daangaa akka hin beekne godhi. 🚀 Damee olaantummaa aartii, bakka daawwataan hundi VIP ta'ee, kaka'umsi gatii hin beekneetti tarkaanfadhu. 🖼️✨ Waan addaatti bobba'aa, bilisaan!

case
case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail

Meeshaalee Gulaaluu Fakkii Bal’aa Daldala Daldala Elektirooniksiitif Mijatan Gurgurtaa Olkaasuu

Suuraalee oomishaa AI-powered dhiibbaa waaraa uumuuf qophaa’aniin gurgurtaa guddisuu, maamiltoota booji’uu, fi dorgomtoota caalu. Duubbee balleessuu irraa kaasee hanga intelligent framing, suuraa fooyyessuu hanga AI Photoshoot, fedhii keessan hunda uwwifnee jirra.

case-thumbnail
case-thumbnail
case-thumbnail
case

Bara 2022 irraa eegalee suuraan AI Biliyoona 15 ol maddisiifame

AIn suuraa hamma suuraa kaastoonni waggoota 150 oliif kaasan maddisiiseera, suuraa jalqabaa bara 1826 irraa kaasee hanga bara 1975. Dhaabbileen interneetii gurguddoon 1,000 ta'an suuraawwan kana kaayyoo isaaniif maddisiisuuf AI fayyadamaniiru: sagantaa qorannoo, qorannoo & bilisaa ykn daldalaa lamaan

brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area brand-area

Hubannoo Ijoo Uumuu Fakkii AI Isin Hin Beekne Ta'a

Yeroo nuti dhagaa gati jabeessa dhokataa hiiknu, mul’ata ogeessaa qoodnu, fi ilaalcha addaa hubannoo kee irra deebi’ee bocuu danda’u kenninu addunyaa sammuu namtolchee keessa gadi fageenyaan cuuphaa. Imala AI keessan hubannoo gatii hin qabne kan idilee ol ta'een ibsi. Naannolee uumama AI hin kaartaan qorachuuf nu waliin ta'aa, waan kalaqa jala jiru argadhaa.

Bara 2022tti algoritmota barreeffama irraa gara fakkiitti fayyadamuun suuraa biiliyoona 15 ol maddisiisuu danda’eera.

brand

Erga DALLE-2 hojiirra oolee as guyyaatti giddu galeessaan suuraan miliyoona 34 uumamaa jira.

brand

Kan hubatamuu qabu, Adobe Firefly, suite of AI algorithms Adobe Photoshop keessatti walitti makame, erga jalqabee ji'a sadii qofa keessatti suuraa biiliyoona 1 galmeessisuun milkaa'ina guddaa argateera.

brand

Midjourney bu'uura fayyadamtoota miliyoona 15 qabaachuun kan of jaju yoo ta'u, waltajjii dhaloota suuraa istaatiksii fayyadamtootaa ummataaf ifa ta'e isa guddaa taasiseera. Walbira qabamee yoo ilaalamu, Adobe Photoshop fi meeshaa AI maddisiisu Adobe Firefly dabalatee Adobe Creative Cloud fayyadamtoota miiliyoona 30 qaba.

brand

Fakkiiwwan waliigalaa keessaa naannoo %80, biiliyoona 12.59 waliin wal gitu, moodeelota, tajaajila, waltajjiiwwanii fi aplikeeshiniiwwan teeknooloojii madda banaa Stable Diffusion irratti hundaa’an fayyadamuun kan uumaman ta’uun isaanii hubatamuu qaba.

Yaada Daangaa Hin Qabne OpenAI Dall-E ChatGPT Dhaloota Fakkii wajjin

Addunyaa yaadni kee daangaa hin beekne keessa tarkaanfadhu. OpenAI Dall-E ChatGPT Image Generation dandeettii kalaqaa kee akka kanaan duraa gadhiisa. Lafa nafa namaa hawwatu irraa kaasee hanga magaalaa gara fuula duraatti, uumamtoota whimsical irraa kaasee hanga naannoo hin mul'anneetti, daangaa hin qabne yaada mataa keetii kan teeknooloojii AI ammayyaatiin jireenyatti fide muuxannoo. Danqaa malee uumi, qoradhu, fi yaadi, yaadonni kee bifa mul'ataa ajaa'ibsiisaa ta'een ChatGPT Image Generation tiin boca akka qabaatan haa godhi..

Naannoo nama hawwatu kan kalaqni namaa ogummaa sammuu namtolchee waliin wal-xaxu argadhu. Addunyaa mul'atawwan ajaa'ibsiisoo humna dhaloota suuraa AI itti fidanitti tarkaanfadhu.

user user user

200M+ Dall-E AI Uumamtoota Ogeessotaa fi Amaatarootaa

Keessoowwan Fayyadamaa Waltajjiiwwan Fakkii Maddisiisuu AI

Qorannoon keenya Use Cases of AI Image Generating Platforms waliin carraawwan daangaa hin qabne keessa cuuphamuu. Dizaayinii keessatti kalaqa jijjiiruu irraa kaasee hanga qabiyyee uumuutti warraaqsa kaasuutti, waltajjiiwwan kun akkamitti industirii irra deebi’anii akka bocan argadhu. Humna AI bara haaraa kalaqa mul'ataa tilmaamuuf qabu gadi lakkisuu. Imala aplikeeshiniiwwan addunyaa dhugaa, bakka piikseelonni dandeettii waliin wal arganii fi yaadni daangaa hin beekne irratti nu waliin ta'aa. Haala itti fayyadama kumaatamaan lakkaa'aman kanneen damee fakkiiwwan AI-maddisiisan keessatti waan danda'amu irra deebi'anii ibsan qoradhu.

Barnoota elektirooniksii

Dandeettii dhaloota suuraa AI E-learning keessatti banaa! Meeshaalee barnootaa mul’ata ifa ta’een guddisuu, yaad-rimeewwan walxaxaa ta’aniif fakkiiwwan amala uumuu, fi barachuun muuxannoo nama liqimsu taasisuu. Fakkiiwwan hawwataa ta’an kan barattoota booji’anii fi hubannoo mata dureewwan walxaxaa salphisan uumuuf AI fayyadamuu.

Learn More
Oomisha Viidiyoo

Dhaloota suuraa AI waliin qabiyyee viidiyoo keessan uumuu irratti warraaqsa kaasaa! Iskiriiptii gara mul'ata daayinamikii jijjiiri, duubbee ajaa'ibsiisaa hojjechuu, fi mul'atawwan jireenyaa ta'an carraaqqii tokko malee maddisiisi. Fakkiiwwan AIn uumaman walitti makuun gatii oomisha viidiyoo keessanii ol kaasaa, seenaa mul’ataa keessan irratti tuqa kalaqaa fi ogummaa dabaluudhaan.

Learn More
Humna Namaa fi Uumama Avatar

Humna Namaa AI-powered avatar uumuun sirreessaa! Avatar ogeessaa piroofaayilii hojjettootaa, meeshaalee leenjii, fi dhiheessitootaaf hojjechuu. Namummaa qunnamtii HR keessan keessatti avatars adda ta'an, AI-generated ta'aniin galchuudhaan, walqunnamtii caalaatti bobba'aa fi walitti dhufeenya akka qabaatu taasisa.

Learn More
Viidiyoo Youtube

Viidiyoo YouTube keessan dhaloota suuraa AI tiin mi'eessaa! Fakkiiwwan xixiqqaa ol kaasi, seensa ija namaa hawwatu uumi, fi uwwisa ijaan hawwatu uumi. AI waliin, miidhagina mul'ataa qabiyyee keetii guddisuu, daawwattoota hedduu hawwachuu fi viidiyoon kee haala dorgommii YouTube keessatti adda taasisuu.

Learn More
Kitaaba Sagalee

Muuxannoo kitaaba sagalee keessan dhaloota suuraa AI tiin badhaadhaa! Aartii haguugduu nama hawwatu uumuu, mul’atawwan ijoo mul’isuu, fi fakkiiwwan beeksisa kitaaba sagalee keessaniif dizaayinii gochuu. Fakkiiwwan AI-maddisiisan kanneen dhaggeeffattoota kee waliin sagalee dhageessisan haala wal hin tuqneen walitti makuun imala dhageettii gara gammachuu miira hedduutti jijjiiri.

Learn More
Beeksisa

Beeksisa keessan dhaloota suuraa AI tiin gara olka'iinsa haaraatti tarkaanfadhaa! Mul'ata xiyyeeffannaa namaa hawwatu hojjedhu, fakkiiwwan oomishaa dhaggeeffattoota xiyyeeffannoo kee wajjin sagalee ta'an maddisi, akkasumas baanaroota beeksisa dirqisiisoo tattaaffii tokko malee dizaayinii godhi. AI fayyadamuun beeksisa ijaan nama dinqisiisu kan yaada waaraa dhiisee fi maqaa kee waliin hirmaannaa oofu uumuu.

Learn More

OpenAI AI ChatGPT Fakkii Generator fayyadamuu

Daangaa Hin Qabne Daangaa Uumamaa Qoradhu: OpenAI ChatGPT Dhaloonni Fakkii Yaada Daangaa Hin Qabne Gadi Lakkisa

Deep Dream Generator OpenAI fayyadamuun galtee fayyadamaa fi filannoo irratti hundaa'uun fakkiiwwan adda ta'anii fi mul'ataan hawwataa ta'an uumuuf fayyadama.

Fakkii Menuu Mana Nyaataa

Menuu mana nyaataa fi qabiyyee nyaataan walqabateef mul’atawwan fedhii namaa hawwatan hojjechuu.

Bal'ina Dabalataaf
Viidiyoo Muuziqaa Storyboarding

Yaad-rimee mul’ataa viidiyoo muuziqaa seenaa gabatee fi oomishaaf uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Barnoota Poostara Aartii

Poostaroota barnootaa daree barnootaa fi meeshaalee barnootaa dizaayinii gochuu.

Bal'ina Dabalataaf
Bakka Bu’iinsa Aadaa Adda Addaa

Karaa aartii mul’ataatiin adda addaa fi bakka bu’ummaa aadaa guddisuu.

Bal'ina Dabalataaf
Yaad-rimee Tapha Viidiyoo Aartii

Aartii yaad-rimee dizaayinii taphattoota tapha viidiyoo, naannoo fi meeshaalee.

Bal'ina Dabalataaf
Eegumsa Naannoo Art

Aartii kunuunsa naannoo fi hubannoo irratti xiyyeeffate maddisiisuu.

Bal'ina Dabalataaf
Fakkeenya Teeknikaa

Fakkeenyota teeknikaa walxaxaa ta’an maanuwaalii fi qajeelfamootaaf uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Mul’ata Seeraa fi Mana Murtii

Dhiyeessii seeraa fi mana murtii keessatti gargaarsa mul’ataa uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Diyaagirama Saayinsii

Waraqaa qorannoo fi dhiheessitootaaf diyaagiraamii saayinsii bal’aa maddisiisuu.

Bal'ina Dabalataaf
Yaad-rimee Mul’ataa badhaasa mo’ate

Dorgommiiwwan kalaqaa fi badhaasaaf yaad-rimee mul’ataa badhaasaaf malu hojjechuu.

Bal'ina Dabalataaf
Fakkeenya Gulaalaa

Fakkiiwwan gulaalaa ija namaa hawwatan barruulee fi gaazexootaaf dizaayinii gochuu.

Bal'ina Dabalataaf
Seenaa Boordii Animeeshiniif

Pirojektoota animeeshinii fi fiilmiidhaaf gabatee seenaa fi tartiiba mul’ataa dizaayinii gochuu.

Bal'ina Dabalataaf
Mul'ata Dizaayinii Keessaa

Yaad-rimee dizaayinii keessaa manaa, waajjiraalee fi kkf mul’i.

Bal'ina Dabalataaf
Uumama Aartii Dijitaalaa

Hojii aartii dijitaalaa adda ta’e galma, maxxansaa, fi miidiyaa dijitaalaa oomishuuf.

Bal'ina Dabalataaf
Dizaayinii Fuula Kitaabaa

Fakkiiwwan fuula kitaabaa nama booji’an kanneen seenaa tokko himan fi dubbistoota gara keessaatti harkisan hojjechuu.

Bal'ina Dabalataaf
Mul'ata Arkiteekcharii

Dizaayinoota fi yaad-rimeewwan ijaarsaa haala footoriyaalistikii ta’een ilaaluu.

Bal'ina Dabalataaf
Fakkiiwwan Omishaa Daldala Elektirooniksii

Fakkiiwwan oomishaa marsariitiiwwan daldala elektirooniksii dizaayinii haala barbaadamuun jijjiiramuu danda’an uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Suuraa Aartii

Suuraalee ajaa'ibsiisoo fi surreal pirojektoota suuraa fi aartii mul'ataa uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Mul'ata Qorannoo Hawaa

Yaad-rimeewwan qorannoo hawaa fi saayinsii wajjin walqabatan agarsiisuu fi mul’isuu.

Bal'ina Dabalataaf
Fakkeenya Fiitness fi Sochii Qaamaa

Qabiyyee fayyaa fi fayyaa gaariif fakkiiwwan fiitness fi sochii qaamaa uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Albama Haguugduu Aartii

Haguugduu albamii nama hawwatu kan muuziqaa keessa jiru calaqqisu dizaayinii gochuu.

Bal'ina Dabalataaf
Yaad-rimee Shallaggii Duumeessaa

Yaad-rimee shallaggii duumessaa fi teeknooloojii dhiheessitootaaf agarsiisuu.

Bal'ina Dabalataaf
Duula Beeksisa Mul'ataa

Vizuwalii duula beeksisa mul’ataa qabu kan gabaa fi maqaa daldalaa (branding) qopheessuu.

Bal'ina Dabalataaf
Aartii Yaad-rimee Fiilmiidhaaf

Oomisha fiilmii fi animeeshiniif yaada aartii yaad-rimee fi mul’ataa maddisiisuu.

Bal'ina Dabalataaf
Mul'ata Imala Yeroo

Mul’atawwan imala yeroo fi yaad-rimee yeroo wajjin walqabatan maddisiisuu.

Bal'ina Dabalataaf
Uumama Addunyaa Faantaasii

Kitaabota, taphoota fi kkf addunyaawwan dinqisiisoo fi yaada qaban dizaayinii gochuu.

Bal'ina Dabalataaf
Kaartaa Teessuma Lafaa fi Kaartoogiraafii

Kaartaa amala fi fakkiiwwan kaartoogiraafii hojiiwwan adda addaatiif uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Meeshaalee Xiin-sammuu fi Barnootaa

Yaad-rimeewwan xiinsammuu fi meeshaalee barnootaa fakkeenyaan ni ibsu.

Bal'ina Dabalataaf
Imala fi Guddina Tuurizimii

Bakka imalaafi duula turizimiidhaaf mul’ata hawwataa uumuu.

Bal'ina Dabalataaf
Qajeelfama Mul'ataa Pirojektii DIY

Qajeelfama fi barnoota pirojektii DIY tiif vizuwalii hojii harkaa.

Bal'ina Dabalataaf

Dhaloonni suuraa Dall-E AI akkamitti akka madaalamuu danda'u barbaadi?

Faayidaaleen armaan olii siif gahaa mitii? Fakkii AI uumuun hojiiwwan baay'ee ta'an kan qabuu fi gara dirree hedduutti guddachuu danda'a. Keessattuu afaan haadha keessanitti fayyadamtanii dubbachuu dandeessu & Dall-E ajajuudhaan fakkiiwwan kalaqaa DAANGAA HIN QABNE uumuu dandeessu. Naannoowwan dhaloota suuraa AI itti fayyadamuu danda’an kanneen biroo ta’uu danda’an kunooti:

Industirii Tapha

Dizaayinii Faashinii

Suuraa Meedikaalaa

Dizaayinii Keessaa Virtual

Mul’ata Saayinsii fi Qorannoo

Of bilisa baasuuf yaalaa
about
countryimage

Usa Afaan Oromoo

countryimage

Afaan Ingilizii Biriteen

countryimage

Afaan Xaaliyaanii

countryimage

Afaan Oromoo

countryimage

Afaan Faransaayii

countryimage

Jarmanii

Afaanota biroo 100+

Barruu irraa gara Fakkiitti OpenAI Dall-E Generator

Fuuldura kalaqaa Jenereetara Barruu-gara-Fakkii OpenAI DALL-E Jeneraatariitiin daawwadhu. Teeknooloojiin ammayyaa kun yaada barreeffamaa kee gara fakkiiwwan ajaa’ibsiisoo, qulqullina olaanaa qabanitti jijjiira. Addunyaa yaada daangaa hin qabne, bakka jechoonni ija sammuu namtolcheetiin jireenyatti dhufan banaa. Yaad-rimee, seenaa, fi mul’ata keessan gara dhugaa ifa ta’etti fidaa DALL-E Generator isa hin amanne – riqicha barreeffamaa fi aartii mul’ataa gidduu jiru.

OpenAI ChatGPT image generator barruu irraa aartii yaad-rimee kee sekondii muraasa keessatti toora interneetii irratti jireenyatti fida. Meeshaa barruu gara fakkiitti, gaafata barruu fudhachuu fi gara fakkiiwwan walsimsiisutti jijjiiruuf si dandeessisa. Barruu akka fakkii Abstraaktii galchi yaada kalaqaa kee gara fakkiiwwan ajaa'ibsiisootti cuqaasuu muraasa qofaan jijjiiri.

Fakkii Uumuu

Fakkiiwwan AIn uumaman salphaatti & saffisaan uumuu

Fakkiiwwan AIn uumamaniin mul'ata kalaqaa kee jireenyatti fiduuf karaa walxaxaa fi saffisaa argadhu. Meeshaalee fi tooftaalee dadhabbii malee mul’ata ajaa’ibsiisaa akka oomishuuf si dandeessisan, yeroo qusachuu fi adeemsa fakkii uumuu salphisuu saaxi. Addunyaa aartii AI, bakka kalaqni gahumsa waliin wal argu qoradhu, yaada kee saffisa yaadaan gara dhugaatti jijjiiri.

Adeemsi suuraa AI maddisiisuu meeshaalee fi waltajjiiwwan fayyadamtootaaf mijatoo ta’an qopheessuun salphaa ta’eera. Meeshaaleen kun yeroo baay'ee walqunnamsiistota fayyadamaa mijatoo ta'an kan fayyadamtoonni qajoojiiwwanii fi filannoowwan akka galchan hayyamu, fakkiiwwan amala salphaatti akka uumuuf isaan dandeessisu qabu.

Fakkii Uumuu

DALL·E 2 sirna sammuu namtolchee ibsa afaan uumamaatiin kenname irratti hundaa’uun fakkiiwwan jireenyaa fi hojii aartii maddisiisuu danda’uudha

DALL·E 2 ibsa barreeffamaa irraa fakkiiwwan dhugaa fi qabatamaa ta’anii fi uumama aartii oomishuuf dandeettii qaba, adeemsa keessa yaad-rimeewwan, amaloota fi akkaataa adda addaa walitti makuun.

Guraandhala 2021 keessa OpenAI DALL·E ifoomseera. Waggaa tokko saffisaan fuulduratti, sirni keenya inni haaraan DALL·E 2, fakkiiwwan haalaan qabatamaa fi sirrii ta’an oomishuuf dandeettii qaba, kunis furmaata isa duraa dachaa afuriin of jaja.

Fakkii Uumuu

DALL·E 3 ChatGPT keessatti

Sirnoonni barreeffama gara fakkii yeroo ammaa yeroo baay’ee jechoota ykn ibsa tuffachuudhaan fayyadamtoonni aartii injinariingii ariifachiisaa akka qabaatan isaan barbaachisa. DALL·E 3, gama biraatiin, dandeettii keenya fakkiiwwan galtee barreeffamaa ati kennitu waliin sirritti walsimu uumuuf guddina guddaa agarsiisa.

Duubbee gurraacha gadi fagoo ta'een, namni dhuunfaa umrii giddu galeessaa, bifti ifaa hidda dhaloota Toongaa qabu, marsaa miidhagaa gidduutti qabbanaa'ee jira. Rifeensi ishee qaxxaamuraa akka obomboleettii duuba isheetiin dhangala'a. Uffanni ishee fakkii bubbee ciccitaa marbilii fi porselaanii irraa ijaarame kaasa. Shubbisaan kun kan caccabee fi ta’us bifa walsimsiisaa fi dhangala’aa ta’e kan eegu waan ta’eef, ifa calaqqisaa ciccitaa porselaanii faffaca’een dhiqamee, haalli abjuu fakkaatu ni yaadatama.

Fakkii Uumuu

Yeroo gaaffiin walfakkaataan kennamullee, DALL·E 3 DALL·E 2 wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu fooyya'iinsa guddaa kenna.

DALL·E 3 sirnoota keenya duraanii wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu nuance fi detail sadarkaa hubannoo baayyee ol’aanaa agarsiisa. Dandeettiin fooyya'e kun yaad-rimeewwan kee gara fakkiiwwan adda ta'an sirrii ta'anitti carraaqqii tokko malee akka jijjiirtu si dandeessisa.

DALL·E 3 ChatGPT waliin haala walxaxaa ta'een kan walitti makame yoo ta'u, ChatGPT akka michuu sammuu fi mala kaka'umsa kee fooyyessuutti qacaruuf si dandeessisa. Salphaatti ChatGPT waan arguu barbaaddu, hima gabaabaa yookaan keeyyata bal’aa ta’e akka ibsu gaafachuu dandeessa.

Fakkii Uumuu

DALL·E 3 ChatGPT Plus fi Enterprise'f ni dhiyaata

Yeroo yaad-rimee kee wajjin dhiyaatu, ChatGPT ofumaan DALL·E 3'f kaka'umsa adda ta'ee fi bal'aa ta'e ni hojjeta, yaada kee keessatti jireenya hafuura baafata. Yoo fakkii murtaa'e irratti sirreeffama barbaadde, ChatGPT jechoota muraasa qofa fayyadamuun fooyya'iinsa akka godhu qajeelfama kennuu dandeessa.

DALL·E 3 jalqaba Onkoloolessaa keessa maamiltoota ChatGPT Plus fi Enterprise'f dhaqqabamaa ta'uuf jira. DALL·E 2 wajjin walfakkaatuun, fakkiiwwan ati DALL·E 3n uumtu guutummaatti kan kee ta’anii fayyadamuuf, akkasumas baay’isuu, gurgurtaa ykn daldalaaf hayyama keenya hin barbaaddu.

Fakkii Uumuu

Fakkiiwwan adda addaa istaayil AI-maddisiisan

Kuusaa adda addaa fakkiiwwan istaayil AI-crafted kanneen daangaa kalaqaa dhiiban qoradhu. Tokkoon tokkoon fakkii galmee kana keessatti argamu dandeettii daangaa hin qabne sammuu namtolchee qabaachuu isaaf ragaadha. Fakkiiwwan AI maddisiisuu keessatti tarkaanfiin jalqabaa kuusaa deetaa fakkiiwwan dhugaa firii barbaadamuun walqabatan walitti qabuudha.

Nama aartii jaallattu, jaalallee teeknooloojii, ykn salphaatti nama bareedina bifa hedduu qabu dinqisiifatu yoo taate, galmi keenya ayyaana walitti makamuu aartii namaa fi maashinii gidduu jiruuti. Imala mul'ataa kana keessatti of cuuphaatii bu'aa hawwataa gumaacha AI addunyaa miidhaginaa keessatti argamsiisu dhugaa ba'aa.

Gatii tajaajila AI Image addaa keenyaaf

Gatiin qabatamaa fi amaloonni tajaajila AI dhiyeessaa fi adda ta’e irratti hundaa’uun garaagarummaa guddaa qabaachuu akka danda’an yaada keessa galchaa.

Artistoonni PRO 5,000+ akka keessanii maaliif Dall-E akka filatan ilaalaa

Ilaalcha DALL-E2 ilaalcha Misoomsaa Fuulduraa fi Abbootii Qabeenyaa Budding: OpenAI DALL-E2 meeshaalee AI dhalootaa gaarii ta’an keessaa tokko ta’ee adda ba’ee mul’ata, yaada jireenyatti fiduuf iddoo kalaqaa dhiyeessa. Jalqaba AI dhalootaa qorataniif kan mijatu ta’us, dhaabbilee ykn dhaabbilee jalqabaa tajaajila qulqullina mirkanaa’e barbaadaniif mijataa ta’uu dhiisuu danda’a. DALL-E2 kaayyoowwan adda addaatiif, kan akka fakkiiwwan gabaa fi duulaaf uumuun, bakka tajaajiloonni akka Adobe Firefly caalutti, haala jijjiiramaatiin duubatti hafeera.

image

Sameer C.

Hogganaa Pirojektootaa fi Misooma

Gahumsaa fi Kalaqa: Muuxannoo koo DALL·E 2. Gahumsi fakkiiwwan qulqullina olaanaa qaban maddisiisuu keessatti mul’atu DALL·E 2. Dandeettiin inni kaka’umsa barreeffamaa gara fakkii qabatamaatti jijjiiruu isaa hojii koo keessatti yeroo fi carraaqqii guddaa qusateera. Amaloota kalaqaa nan dinqisiifadha, amaloota fakkii adda addaa fi sadarkaa bal'ina irratti to'annoo kan hayyamu. Muuxannoon akka waliigalaatti gaarii ta’us, meeshaan kun kaka’umsa ykn hojiiwwan walxaxaa ta’an waliin qormaata mudachuu danda’a. Dabalataanis, moodeelli gatii daldala xixiqqaa ykn namoota dhuunfaa gosa meeshaa kanaa xiqqaa ta’eef cirracha ta’uu danda’a.

image

Elena L.

Ogeessa Kontiraataa Olaanaa

Wanti DALL-E-2 inni guddaan dandeettii adeemsa afaan uumamaa fakkii maddisiisuu isaati. Meeshaan kun ajajoota afaan namaa gara qajeelfama dhaloota fakkiitti bu’a qabeessa ta’een adeemsisa. Walqunnamtiin fayyadamaa, gulaalaa fakkii, fi firii hawwata isaaf gumaacha. Dhaloonni suuraa AI sadarkaa jalqabaa irra akka jiru yoo ilaalle, yeroo ammaa gama sanaan wanti gad bu'aa hin jiru. Haa ta’u malee, bu’aa qabatamaa ta’eef leenjiin dabalataa barbaachisaadha.

image

HM S.

Oomishaa

Dhaloota Fakkii Barreeffama Irratti Hundaa’eef AI Irra Caalu: DALL E 2 ibsa barreeffamaa irratti hundaa’uun fakkii qulqullina olaanaa qabu uumuuf niwuroo neetworkii AI cimaa ta’uu isaa mirkaneessa. Ajaja gahumsaan fudhachuun fakkiiwwan mata duree adda ta’an ni oomisha. Bu’a qabeessummaan isaa ta’us, daangeffamni ni jira, kanneen akka gulaallii suuraa yeroo qabatamaa dhabuu fi sababa guddina isaa tuuta moodeelota dhaabbataa ta’een kalaqa daangeffame. Dabalataanis, gatiin hanga tokko qaala’aa ta’ee fudhatama.

image

Yash R.

Guutuu Tuullaa Guutuu

Yaada Dhugoomsuu: DALL·E2 AI ibsa irratti hundaa’uun daqiiqaa muraasa keessatti yaada gara fakkii qabatamaatti jijjiira. Qabiyyee gabaaf kan oolu yoo ta’u, sa’aatii kanaan dura dabarfamee wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu adeemsa saffisiisa. Haa ta'u malee, fakkiiwwan uumaman darbee darbee ibsa jalqabaa irraa waan maqaniif, sirreeffama waan barbaaduuf, fooyya'iinsi tokko tokko barbaachisuu danda'a.

image

vijaya kumar N.

Xiinxalaa Bizinesii Dursaa

Maddisiisaa Fakkii AI Ol'aanaa! Yaada Waliigalaa: Walumaagalatti DALL-E-2 waliin wal arguun koo baayyee gaarii ture. Meeshaa kana yeroo baayyee fayyadamee maxxansaalee miidiyaa hawaasaa kootiif suuraa oomisha. Faayidaa: DALL-E-2 afaan namaa gara fakkiiwwan dinqisiisoo ta’anitti hiikuu irratti gahumsa qabaachuun isaa na dinqisiisa. Gulaalaa suuraa waliin jirus adda. Miidhaa: Dhugaa dubbachuuf waa’ee DALL-E-2 yaada gadhee hin qabu. Dhaloonni suuraa AI ammallee guddachaa akka jiruu fi imala dheeraa fuuldura isaa akka jiru beekamaadha.

image

hm S.

Oomishtuu fi Hogganaa Gabaa

DALL E2 hojii aartii kootiif akka wabii gaarii ta'ee tajaajila. Afaan guyyaa guyyaa dadhabbii tokko malee kan hubatu yoo ta’u, walqunnamtii salphaa ta’eef haala mijeessa. Meeshaan kun qajeelfama ogummaadhaan kan hordofu siʼa taʼu, kunis akka barbaachisummaa isaatti wantoota tokko tokko itti yaadanii akka dhiisan kan taasisudha.

image

Hamza Khalid S.

Hojii gaggeessaa kalaqaa

DALL E2 meeshaa suuraa uumuu AI-driven gaarii ta'uu isaa mirkaneessa. Interface isaa fayyadamaadhaaf mijatu tattaaffii malee itti fayyadamuu ni hayyama. Qajeelfama qajeelaa kennuudhaan meeshaan kun fakkiiwwan sirrii taʼan kan salphaatti buufamuu ykn qoodamuu dandaʼan maddisiisa. Sirrummaa suuraawwan uumaman ibsa bal’aa ta’een fooyya’a. Haa ta’u malee, yeroo tokko tokko qajeelfama xiqqaa kennuudhaan meeshaan sun amala ykn persona dabalataa fakkii keessatti akka seensisu gochuun bu’aa hiika hin qabne fiduu akka danda’u hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu, meeshaan kun ibsa bal’aa ta’een sirriitti tilmaamuuf amala qaba.

image

Shayan S.

Hogganaa Teeknikaa

Odeeffannoo haaraa

Bara 2002 irraa eegalee akkaataa maamiltoonni maqaa daldalaa (brand) toora interneetii irratti qunnaman jijjiiraa turre.